Mężczyzna wystąpił do prezesa sądu rejonowego o udostępnienie informacji publicznej w postaci kopii wszystkich wyroków wraz z uzasadnieniami wydanych w 2016 r., zarejestrowanych w repertorium C pod symbolem 029. Wskazał, że informacje mogą być zapisane na płycie CD/DVD.
W odpowiedzi prezes powiadomił mężczyznę, że w przypadku żądania nadesłania kopii wyroków i uzasadnień na płycie wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia kwoty 6 zł, a jeśli oczekuje wydruków, opłata wynosi 105 zł. Pouczył, że wnioskodawca w ciągu 14 dni powinien poinformować, czy zgadza się na pokrycie tych kosztów, a jeśli we wskazanym terminie nie udzieli odpowiedzi, jego wniosek pozostanie bez rozpoznania. Prezes dodał też, że wnioskodawca może odstąpić od wskazanej we wniosku formy udostępnienia informacji i poprosić o nadesłanie informacji na wskazany adres e-mailowy. W takim przypadku nie będzie zobowiązany do wnoszenia żadnych opłat.