Organ administracji publicznej nie może uzależnić udostępnienia informacji publicznej od uiszczenia opłaty – stwierdził WSA w Gorzowie Wielkopolskim.

Mężczyzna wystąpił do prezesa sądu rejonowego o udostępnienie informacji publicznej w postaci kopii wszystkich wyroków wraz z uzasadnieniami wydanych w 2016 r., zarejestrowanych w repertorium C pod symbolem 029. Wskazał, że informacje mogą być zapisane na płycie CD/DVD.
W odpowiedzi prezes powiadomił mężczyznę, że w przypadku żądania nadesłania kopii wyroków i uzasadnień na płycie wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia kwoty 6 zł, a jeśli oczekuje wydruków, opłata wynosi 105 zł. Pouczył, że wnioskodawca w ciągu 14 dni powinien poinformować, czy zgadza się na pokrycie tych kosztów, a jeśli we wskazanym terminie nie udzieli odpowiedzi, jego wniosek pozostanie bez rozpoznania. Prezes dodał też, że wnioskodawca może odstąpić od wskazanej we wniosku formy udostępnienia informacji i poprosić o nadesłanie informacji na wskazany adres e-mailowy. W takim przypadku nie będzie zobowiązany do wnoszenia żadnych opłat.
Mężczyzna poprosił o przesłanie informacji na płycie, wobec czego prezes wezwał go do zapłaty 6 zł w terminie 14 dni. Poinformował też, że w przypadku braku odpowiedzi, żądana informacja zostanie wnioskodawcy udostępniona i jednocześnie zostanie on obciążony opłatą.
Wnioskodawca jednak spodziewanej informacji nie uzyskał, złożył więc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim i zażądał zasądzenia od organu kwoty 2 tys. zł.
Wnioskowana informacja publiczna została udzielona dopiero po skardze.
WSA stwierdził, że prezes, jako organ władzy publicznej, był zobowiązany do udzielenia informacji, którą posiadał i przez brak odpowiedniej reakcji dopuścił się bezczynności. Był zobowiązany do załatwienia wniosku pomimo braku opłaty.
Sąd orzekł, iż powstanie obowiązku uiszczenia opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom związanym ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji i wezwanie strony do zapłaty powoduje jedynie przesunięcie terminu udostępnienia informacji. Organ administracji publicznej nie może więc uzależnić udostępnienia danych od wniesienia opłaty. Sąd orzekł jednak, że bezczynność w sprawie nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i odstąpił od zasądzenia kwoty 2 tys. zł od prezesa sądu.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 31 sierpnia 2021 r., sygn. II SAB/Go 2/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia