WSA w Poznaniu rozpoznał sprawę ze skargi starosty powiatu średzkiego na uchwałę nr XXXIV/232/2020 rady tego powiatu w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie statutu powiatu średzkiego (dalej: uchwała). W wydanym 10 czerwca 2021 r. wyroku (sygn. akt IV SA/Po 366/21) sąd stwierdził jej nieważność w części obejmującej siedem zmienionych zapisów statutu. Dotyczyły one m.in. zmniejszenia liczby członków zarządu powiatu z pięciu do trzech, co oznaczało ograniczenie składu zarządu jedynie do członków etatowych i tym samym rezygnację z członków pozaetatowych.
Polityczne podłoże