Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych. Głównym celem nowelizacji jest zmiana kryteriów determinujących tempo powrotu do pierwotnej formuły reguły wydatkowej – poinformował KPRP w piątkowym komunikacie.

„W dniu 18 sierpnia 2021 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw” – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP w piątkowym komunikacie.

Głównym celem nowelizacji, jak wynika z komunikatu, jest zmiana kryteriów determinujących tempo powrotu do pierwotnej formuły stabilizującej reguły wydatkowej (SRW). Poza tym zostały wprowadzone nowe rozwiązania w odniesieniu do konsolidacji przepływów finansowych między jednostkami i organami objętymi SRW. Regułą wydatkową objęto także państwowe fundusze celowe oraz Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

W nowelizacji został poszerzony także katalog jednostek sektora finansów publicznych o Bankowy Fundusz Gwarancyjny a także zostały zmodyfikowane przepisy określające zasady sporządzania planów finansowych państwowych funduszy celowych oraz dokonywania w nich zmian. Uchylone zostały regulacje zobowiązujące ministra finansów do podawania do publicznej wiadomości zbiorczych danych dotyczących ogółu operacji finansowych sektora finansów publicznych. Zmodyfikowano także zakres upoważnienia dla ministra finansów do określenia w drodze rozporządzenia zasad sprawozdawczości obowiązujących w określonych jednostkach sektora finansów publicznych.

"Ustawa zawiera również przepisy o charakterze czasowym, nadające szczególne uprawnienia w zakresie dokonywania zmian w budżecie państwa Prezesowi Rady Ministrów. Uprawnienia te dotyczą zarówno przenoszenia wydatków pomiędzy podziałami klasyfikacji budżetowej, jak i blokowania planowanych wydatków” – napisano w komunikacie KRPR.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem kilku artykułów, które w życie wchodzą od 1 stycznia 2022 r.