Z punktu widzenia podanego zapytania kluczowe znaczenie ma art. 53 ustawy o finansach publicznych. W ust. 1 tego artykułu postanowiono, że „kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki” (z zastrzeżeniem ust. 5). W orzecznictwie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych (dalej: GKO) wielokrotnie akcentowano, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (np. wójt gminy, burmistrz czy prezydent miasta) jako kierownik jednostki sektora finansów publicznych na mocy art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej.
Wskazane okoliczności nie stanowią jednak przeszkody do tego, aby ów organ wykonawczy upoważnił inne osoby do określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej jednostki. Zresztą założenie to wprost wynika z ust. 2 ww. art. 53. Na kanwie tej ostatniej regulacji w orzeczeniu GKO z 26 listopada 2012 r. (sygn. akt BDF1/4900/98/97RN-18/12/2683) wskazano na pewne istotne kwestie związane z powierzeniem obowiązków przez kierownika jednostki. Po pierwsze, wyjaśniono zawarte w art. 53 ust. 2 zd. 1 ww. ustawy wskazanie, że „kierownik jednostki powierza określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki”. Oznacza to, że kierownik danej jednostki sektora finansów publicznych może powierzyć wyłącznie określone obowiązki, niedopuszczalnym będzie więc powierzenie obowiązków, które nie zostały doprecyzowane, w szczególności powierzenie obowiązków w ogóle.