Wójt gminy udaje się na miesięczny urlop. Zastępować go ma zastępca wójta. Czy jest to prawnie dopuszczalne? Czy konieczne są zmiany w regulaminie organizacyjnym?

Z punktu widzenia podanego zapytania kluczowe znaczenie ma art. 53 ustawy o finansach publicznych. W ust. 1 tego artykułu postanowiono, że „kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki” (z zastrzeżeniem ust. 5). W orzecznictwie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych (dalej: GKO) wielokrotnie akcentowano, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (np. wójt gminy, burmistrz czy prezydent miasta) jako kierownik jednostki sektora finansów publicznych na mocy art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej.
Wskazane okoliczności nie stanowią jednak przeszkody do tego, aby ów organ wykonawczy upoważnił inne osoby do określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej jednostki. Zresztą założenie to wprost wynika z ust. 2 ww. art. 53. Na kanwie tej ostatniej regulacji w orzeczeniu GKO z 26 listopada 2012 r. (sygn. akt BDF1/4900/98/97RN-18/12/2683) wskazano na pewne istotne kwestie związane z powierzeniem obowiązków przez kierownika jednostki. Po pierwsze, wyjaśniono zawarte w art. 53 ust. 2 zd. 1 ww. ustawy wskazanie, że „kierownik jednostki powierza określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki”. Oznacza to, że kierownik danej jednostki sektora finansów publicznych może powierzyć wyłącznie określone obowiązki, niedopuszczalnym będzie więc powierzenie obowiązków, które nie zostały doprecyzowane, w szczególności powierzenie obowiązków w ogóle.
Po drugie, powierzenie obowiązków może nastąpić wyłącznie pracownikowi tej samej jednostki sektora finansów publicznych. Po trzecie, zgodnie z art. 53 ust. 2 zd. 2 ww. ustawy, dla skutecznego powierzenia obowiązków konieczne jest przyjęcie określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej przez pracownika jednostki w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym jednostki.
Niezależnie od powyższego należy wskazać, że zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
Podsumowanie: Wójt gminy jak najbardziej jest uprawniony do powierzenia określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej dla pracowników jednostki. W konsekwencji może upoważnić zarówno swojego zastępcę, jak i np. sekretarza gminy. Można tego dokonać na dwa sposoby: albo poprzez imienne upoważnienie, co będzie rozwiązaniem wskazanym choćby z punktu widzenia odpowiedzialności w trybie dyscypliny finansów publicznych, albo poprzez dookreślenie obowiązków na stanowisku zastępcy wójta poprzez zmianę regulaminu organizacyjnego urzędu.
Podstawa prawna:
art. 53 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305)
art. 33 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372)