Co najważniejsze, mając na uwadze treść poprzedniego projektu (przypomnijmy – trafił on do Sejmu, ale nie doszło do jego pierwszego czytania na wniosek samej autorki regulacji ze względu na konieczność wprowadzenia daleko idących autopoprawek), tym razem regulacja jest zawężona do obszaru Jaworzna i Stalowej Woli oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących. To tam w okresie dwóch lat od przyjęcia ustawy będzie można dokonać zamiany nieruchomości w przypadku projektów m.in. dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii dążących do poprawy jakości powietrza, technologii wodorowej, lotnictwa czy przemysłu tworzyw sztucznych. – Nowe rozwiązania to odzew na wniosek lokalnych społeczności, które widzą w tym szanse rozwojowe – czytamy w rządowym komunikacie. Inną nowością jest możliwość zawarcia umowy zamiany wyłącznie przez państwowe osoby prawne, osoby prawne, w których większość akcji posiada Skarb Państwa lub jednostka Samorządu Terytorialnego.
Rząd deklaruje również wprowadzenie szeregu mechanizmów ograniczających – poza czasem i miejscem, w których może dojść do zamiany, projekt ma zastrzegać, że jej przedmiotem będą wyłącznie nieruchomości określone w załączniku do ustawy, stanowiącym wykaz konkretnych działek ewidencyjnych, zaś Lasy Państwowe w zamian mają otrzymywać jedynie lasy, grunty lub nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej.
Poza tym z możliwości zamiany mają być wyłączone obszary objęte ochroną przyrody, czyli parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronione krajobrazu czy obszary Natura 2000. Zaś w celu dokonania zamiany czy też przeniesienia własności nieruchomości konieczne będzie uzyskanie pozytywnej opinii komisji sejmowej właściwej do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej. Bez niej umowa zamiany będzie nieważna.
Projekt przewiduje także, że jeśli w ciągu 10 lat od zawarcia umowy nie dojdzie do zrealizowania inwestycji, konieczne będą albo zwrot, albo zapłata różnicy wartości nieruchomości.
Autorzy przewidują stosunkowo krótkie vacatio legis, regulacja ma bowiem wejść w życie 14 dni od ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów