Przepisy nie przyznają radzie gminy kompetencji do określania składu zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rada może ustalić jedynie tryb, sposób powoływania i odwoływania jego członków oraz szczegółowe warunki funkcjonowania – orzekł WSA w Krakowie.

Sąd przyjrzał się bliżej uchwale gminy Tokarnia w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, po tym jak jej treść zaskarżył prokurator rejonowy w Myślenicach.
Prokuratorowi nie spodobały się zapisy zawierające liczne powtórzenia przepisów ustawy z 29 lipca o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 218). Rada w treść uchwały wpisała m.in., że zespół powołuje zarządzeniem wójt gminy, że zespół działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem a podmiotami wchodzącymi w jego skład, że spotkania odbywają się w zależności od potrzeb. W ocenie prokuratora zawarcie w akcie prawa miejscowego powtórzeń ustawowych jest sprzeczne z zasadami techniki prawodawczej.
Organ zwrócił też uwagę na naruszenia rangi konstytucyjnej. Zauważył zapisy sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawa określoną w art. 2 Konstytucji RP, zasadą legalizmu wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP oraz z przekroczeniem upoważnienia ustawowego, a więc naruszających art. 94 Konstytucji RP. Rada gminy ustaliła bowiem, że w skład zespołu wchodzą m.in. przedstawiciele: jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty czy ochrony zdrowia. Wskazała też, że przedstawiciele poszczególnych instytucji zostają wymienieni imiennie – przez osoby wyznaczone do składania oświadczeń woli w imieniu tych jednostek. Zdaniem prokuratora przepisy nie przyznają organowi gminy kompetencji do wskazywania osób wchodzących do zespołu i osób uprawnionych do określania jego składu. Dodał, że zapis uchwały zmodyfikował też treść ustawy poprzez pominięcie możliwości udziału w pracach zespołu interdyscyplinarnego prokuratora.
Uchwała miała też przewidywać, że odwołanie członka zespołu następuje z chwilą zmiany miejsca zatrudnienia, naruszenia zasad współpracy czy zasad zaufania. Według kontrolującego ustawa nie przyznaje radzie kompetencji do określania materialnoprawnych przesłanek odwołania członków zespołu.
Gmina zwróciła się do WSA o oddalenie skargi, gdyż uchwała została już uchylona.
Sąd stwierdził jednak nieważność uchwały w całości, podkreślając, że uchylenie jej przez radę nie ma wpływu na orzeczenie, gdyż doszło do rażącego naruszenia przepisów. Stwierdzenie nieważności powoduje, że dany akt czy też jego część nie wywołuje skutków prawnych od samego początku.
WSA podkreślił, że w orzecznictwie dopuszcza się możliwość powtórzenia w akcie prawa miejscowego zapisów ustawowych, o ile ma ono charakter dosłowny i uzasadnione jest względami komunikatywności tekstu prawnego. Taka sytuacja jednak nie zachodziła.
Sąd wskazał również, że ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie przyznaje radzie gminy kompetencji do określania składu zespołu interdyscyplinarnego, a jedynie określenia w drodze uchwały trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Krakowie z 8 czerwca 2021 r., sygn. akt III SA/Kr 101/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia