Proponowany pomysł jest obarczony wadą prawną. Ograniczenie prawa do dotacji ze względu na wpis do rejestru prowadzonego tylko przez danego wójta gminy stanowi naruszenie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (dalej: u.o.d.).
Z art. 26 u.o.d. wynika, że prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu prawa przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Natomiast w art. 27 u.o.d. wskazano, że rejestr ten prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na umiejscowienie placówki. Procedura wpisu danego żłobka do rejestru prowadzonego przez danego wójta jest ściśle określona. Z ekonomicznego punktu widzenia gminy może mieć znaczenie, że dany żłobek jest wpisany do rejestru właśnie w tej konkretnej jednostce samorządu terytorialnego.