Zasiłek pogrzebowy dla rodziców martwo urodzonego dziecka, więcej beneficjentów bonu turystycznego - m.in. te zmiany przyjął na ostatnim posiedzeniu Senat.

• Senat za coroczną waloryzacją kryterium w Funduszu Alimentacyjnym
Próg dochodowy, który rodzic musi spełnić, aby otrzymać świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, będzie od 2022 r. podnoszony co roku o procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Taką poprawkę przyjął Senat do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny. Przepisy w wersji uchwalonej przez Sejm zakładają bowiem, że weryfikacja kryterium będzie następowała co trzy lata o skumulowany za ten okres procentowy wzrost najniższej pensji, a po raz pierwszy taki mechanizm ma być zastosowany w 2023 r. Ponadto senatorowie doprecyzowali przepisy związane z wydawaniem przez ośrodki pomocy społecznej zaświadczeń o dochodzie dla osób, które korzystają z programu „Czyste powietrze”. Teraz ustawą ponownie zajmą się posłowie, którzy zdecydują o uwzględnieniu lub odrzuceniu senackich zmian.
MT
• Senat przeciwko centralizacji ochrony zdrowia
Taki jest bowiem główny zarzut wobec nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadzić ma nowy system planowania strategicznego w ochronie zdrowia przez usprawnienie organizacji tworzenia map potrzeb zdrowotnych. Nowela m.in. zmniejsza skład działającej przy wojewodzie rady ds. potrzeb zdrowotnych oraz wyposaża ministra zdrowia w kompetencje służące zatwierdzaniu map na poziomie wojewódzkim i krajowym. Senatorowie na ostatnim posiedzeniu opowiedzieli się za odrzuceniem ustawy w całości, zatem ponownie zostanie ona rozpatrzona przez Sejm.
AS
• Nie dla większej swobody w dysponowaniu pieniędzmi przez ministra
Senatorowie odrzucili nowelizację ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która pozwala ministrowi edukacji bez dodatkowych ograniczeń decydować o przekazaniu pieniędzy z systemu oświaty na programy patriotyczne i wyposażenie szkół oraz przedszkoli. Nabór wniosków do określonego programu będzie ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej, ale już decyzję o wyłonionych podmiotach podejmie minister lub upoważniony przez niego dyrektor podległej jednostki. Ustawą teraz ponownie będzie musiał zająć się Sejm.
AS
• Gospodynie wiejskie wracają do Sejmu
Senat zaproponował poprawki do nowelizacji ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Mają one głównie charakter porządkujący. Sama nowela reguluje kwestie związane z tworzeniem, organizacją, funkcjonowaniem i rozwiązywaniem kół gospodyń wiejskich. Zakłada m.in. przeniesienie kompetencji do wspierania oraz sprawowania nadzoru nad kołami z ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na ministra właściwego ds. rozwoju wsi. Ustawa ponownie trafi teraz do Sejmu.
AS
• Doprecyzowanie kompetencji ratownika wodnego
Nowy sposób na zdefiniowanie ratownika wodnego, m.in. przez określenie, jakie kwalifikacje powinien posiadać i w jaki sposób ma je udokumentować – to główna zmiana zawarta w nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Senat przyjął ją na ostatnim posiedzeniu bez poprawek. Teraz trafi ona do prezydenta.
AS
• Senat chce ułatwień dla medyków w stwierdzaniu chorób
Uproszczenie postępowania w sprawie chorób zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne oraz zrównanie wysokości świadczeń przysługujących z tego tytułu, niezależnie od formy wykonywania zawodu – to podstawowy cel senackiego projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne. Na ostatnim posiedzeniu senatorowie zdecydowali o skierowaniu go do Sejmu. Jest to propozycja senackiej komisji zdrowia, która spotkała się z pozytywnym przyjęciem ze strony środowiska medycznego.
AS
• Zasiłek pogrzebowy dla rodziców martwo urodzonego dziecka
Prawo do otrzymania zasiłku pogrzebowego osobom, które pokryły koszty pogrzebu dziecka martwo urodzonego, bez względu na czas trwania ciąży, dla którego sporządzono kartę zgonu – wprowadza projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z objęciem prawem do zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionych. Senat zdecydował o skierowaniu go do Sejmu. Była to inicjatywa Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, której celem jest wsparcie rodziców dziecka, którego płci nie da się ustalić.
AS
• Więcej beneficjentów bonu turystycznego
Rozszerzenie kręgu uprawnionych do otrzymania świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego o grupę emerytów i rencistów. Taką zmianę zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, który senatorowie na ostatnim posiedzeniu wnieśli do Sejmu.
AS