Rada gminy w drodze uchwały będzie mogła postanowić o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, czyli niepochodzących z opłaty śmieciowej pobranej od mieszkańców.

Przepisy, które umożliwią gminom dopłacanie z budżetu gminy do gospodarki odpadami, zapowiadał wiceminister klimatu Jacek Ozdoba (informowaliśmy o tym m.in. w DGP nr 109/2021 „Śmieci za złotówkę? Niech gminy zadecydują o tym same”). Miały pojawić się jako propozycja poselska, jednak ostatecznie znalazły się w uzupełnionym rządowym projekcie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Z propozycji wynika, że gminy będą mogły w drodze uchwały zdecydować o dopłaceniu do systemu gospodarki odpadami w dwóch przypadkach: gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu oraz w sytuacji, w której celem dopłaty jest obniżenie opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości.
Projekt wprowadza także ograniczenie dla wysokości opłaty śmieciowej w metodzie „od zużycia wody”. Gospodarstwo domowe nie zapłaci przy użyciu tej metody więcej niż 149,68 zł. Maksymalna opłata będzie uzależniona od przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę, który w 2020 r. wyniósł 1919 zł (będzie to nie więcej niż 7,8 proc. tej kwoty).
W projekcie znajdują się także przepisy dotyczące możliwości indywidualnego rozliczenia mieszkańców w zabudowie wielolokalowej z segregacji odpadów. Dodano przepisy umożliwiające oznakowanie pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, by identyfikować poszczególne gospodarstwa domowe. Projekt umożliwia także wprowadzenie w szczególnych przypadkach odstępstw od selektywnej zbiórki odpadów dla gmin. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do rozpatrzenia przez komisję prawniczą