Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy covidowej, która m.in. podnosi wysokość rezerwy subwencji oświatowej, zalicza czas pracy ratowników górniczych w szpitalach, gdzie leczeni są chorzy na COVID-19 do emerytury górniczej i umożliwia szczepienia w aptekach.

Chodzi o nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z nią zwiększona zostanie o kwotę 187 mln zł rezerwa subwencji oświatowej. Pieniądze te mają być przeznaczone na zapewnienie uczniom po powrocie do szkół wsparcia w postaci dodatkowych zajęć wspomagających utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Środki konkretnie mają być przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy będą prowadzić te zajęcia.

Zajęcia wspomagające mają być organizowane dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Zarówno organizacja ich, jak i udział w nich uczniów będzie dobrowolny, a szczegóły dotyczące zajęć wspomagających mają się znaleźć w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki.

W nowelizacji znalazły się też zapisy regulujące inne kwestie.

Zgodnie z nią, dni przepracowane przez oddelegowanych ratowników górniczych i sanitariuszy w szpitalach, gdzie leczeni są chorzy na COVID-19, będą traktowane przy ustalaniu praw do górniczej emerytury tak samo jak dniówki przepracowane na dole kopalni.

Nowela wprowadza też możliwość organizowania punktów szczepień i wykonywanie szczepień w aptekach, a także przedłuża czas wydawania dokumentów kategorii pierwszej, drugiej i trzeciej, które nie spełniają minimalnych wymogów.

Nowelizacja wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym, że zmiany dotyczące emerytur górniczych wejdą w życie z mocą od 16 maja 2020 r.