Chodzi o nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, którą Sejm uchwalił w połowie kwietnia.

Za przyjęciem ustawy z poprawkami głosowało 96 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Reklama

Jedna z przyjętych poprawek zakładała zwiększenie rezerwy subwencji oświatowej o 280 mln zł, a nie o 187 mln jak zakładano w noweli. Sprecyzowano również cel przeznaczenia tych środków - w poprawce napisano, że zostaną one przeznaczone na sfinansowanie kosztów prowadzenia zajęć wspomagających dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych prowadzonych po powrocie do nauczania w szkołach.

Senat przyjął nowelizację również z poprawkami wykreślającymi możliwość wykonywania szczepień ochronnych w aptekach, dotyczących praw emerytalnych pracowników górniczych pracujących przy zwalczaniu epidemii oraz przedłużenia wydawania dokumentów kategorii pierwszej, drugiej i trzeciej, które nie spełniają minimalnych wymogów - te zapisy wprowadził Sejm w czasie prac nad projektem ustawy. Według opinii biura legislacyjnego, przedstawionej we wtorek na posiedzeniu senackiej komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, artykuły niedotyczące subwencji oświatowej, zostały wprowadzone z naruszeniem konstytucyjnej zasady stanowienia prawa - poprawki, które są zgłaszane w toku procedowania ustawy powinny polegać na uzupełnieniu i pogłębienie treści ustawy, a nie stanowić "odrębną materię".

Rządowy projekt złożony w Sejmie dotyczył tylko zwiększenia rezerwy subwencji oświatowej o 187 mln zł. W uzasadnieniu do projektu noweli podano, że środki te mają być przeznaczone na zapewnienie uczniom po powrocie do szkół wsparcia w postaci dodatkowych zajęć wspomagających utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, co pozwoli uzupełnić ewentualne braki w opanowaniu przez uczniów wymagań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Zajęcia te - jak podano - mają być organizowane dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Zarówno organizacja ich, jak i udział w nich uczniów będzie dobrowolny, a szczegóły dotyczące zajęć wspomagających mają się znaleźć w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki.