Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (dalej: u.s.p.) uchwała organu powiatu sprzeczna z prawem jest nieważna, a o jej nieważności w całości lub w części orzeka organ nadzoru. Procedura ta z pozoru nie powinna budzić żadnych wątpliwości – w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z uchwałą, która jest sprzeczna z prawem, organ nadzoru po prostu stwierdza jej nieważność. Co jednak w sytuacji, kiedy w danej sprawie mamy do czynienia z uchwałą, która nie uzyskała wystarczającej liczby wymaganych ustawą głosów „za” i nie miała materialnej postaci? Czy wobec niej organ nadzoru również może orzec o nieważności? Mimo że odpowiedź na to pytanie, mając na uwadze ustawę o samorządzie powiatowym, nie powinna budzić wątpliwości, to jednak w praktyce okazuje się, że sprawa nie jest tak oczywista, a organy nadzoru dokonują interpretacji przepisów w sposób całkowicie odmienny.
Wadliwe rozstrzygnięcie