Prawo do informacji jest elementem kontroli społecznej zapisanym w art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, który stanowi, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności instytucji publicznych i osób pełniących funkcje publiczne w zakresie, w jakim wykonują zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Realizacji tego prawa służy ustawa o dostępie do informacji publicznej. Znajduje ona jednak zastosowanie jedynie w sytuacjach, gdy spełniony jest jej zakres podmiotowy i przedmiotowy. Tu zajmujemy się zakresem przedmiotowym, czyli pojęciem informacji publicznej, a punktem wyjścia powinien być art. 6 ustawy w powiązaniu z przywołanym powyżej art. 61 Konstytucji RP.
Absencja prawnie istotna