Ważność pierwszych wydanych voucherów wkrótce upłynie, ale nie można bezpiecznie ich wykorzystać, gdyż podróże w wiele miejsc wciąż są utrudnione. Dlatego rząd zdecydował się na wydłużenie terminu do dwóch lat. Propozycję taką zawiera projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, opracowany przez resort rozwoju. Pośrednim wpływem regulacji – zdaniem rządzących – może być powstrzymanie powszechnego i zbiorowego konfliktu klientów z organizatorami turystyki o zwrot środków z niezrealizowanych voucherów.
Druga z forsowanych zmian dotyczy przesunięcia terminu rozpoczęcia przez organizatorów turystyki wpłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów. To on wypłacił pieniądze podróżnym z tytułu umów o udział w imprezie turystycznej, które nie odbyły się w związku z wybuchem epidemii. Organizatorzy mieli zwracać te pieniądze w ratach, począwszy od kwietnia tego roku. Według projektu wpłata pierwszej raty ma nastąpić „najpóźniej do końca grudnia 2021 r.”, co daje organizatorom dodatkowe osiem miesięcy. Następne raty mają być płacone do 21. dnia kolejnego miesiąca.
Projekt zakłada też pomoc dla sklepików szkolnych na analogicznych zasadach jak te przewidziane w tarczy branżowej z 9 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255). Obejmuje ona dofinansowanie do wynagrodzeń, świadczenie postojowe, małą dotację oraz zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Kryterium przyznania pomocy będzie, tak jak w innych branżach, spadek dochodów o co najmniej 40 proc. Projekt da też Radzie Ministrów delegację do przedłużenia pomocy na kolejne miesiące.
Ostatnią ważną przewidzianą zmianą jest możliwość umarzania w całości lub w części czy odraczania terminów spłaty należności przez podmioty, które dostały wsparcie, choć nie były do tego uprawnione. Rząd wskazuje, że ogromna większość firm, które otrzymały pożyczki w ramach kolejnych tarcz, spełni warunki ich umorzenia, jednak istnieje „konieczność uregulowania pozostałych przypadków, które choć nie masowe, wymagają jednak indywidualnego podejścia i rozpatrzenia”. Decyzję w tej sprawie będzie podejmował starosta z urzędu lub na wniosek.
Etap legislacyjny
Projekt w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów