Decydujące są zapisy w ewidencji

Teza: W postępowaniu o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności organ proceduje w oparciu na danych aktualnych, wynikających z ewidencji gruntów i budynków. Zatem nawet jeżeli inne okoliczności wskazują na niezgodność stanu faktycznego z ewidencją, rozstrzygające znaczenie mają zapisy ewidencyjne – tak wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 5 stycznia 2021 r., sygn. akt II SA/Gd 525/20