Z opracowania wynika, że w latach 2015–2019 w siedmiu ministerstwach rosło zatrudnienie na stanowiskach służby cywilnej, a w ośmiu w grupie pracowników zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych. W przypadku sześciu jednostek (KPRM oraz resortów: cyfryzacji, klimatu, sprawiedliwości, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz spraw wewnętrznych i administracji) w tym okresie nastąpił spadek liczby członków korpusu służby cywilnej w stosunku do urzędników zatrudnionych na podstawie ustawy z 1982 r. Tendencja ta była najbardziej wyraźna w MSWiA (spadek o 7 pkt proc.) i Ministerstwie Sprawiedliwości (spadek o 6 pkt proc.). W tym samym okresie jedynie w Ministerstwie Edukacji Narodowej nieznacznie wzrósł procentowy udział członków korpusu służby cywilnej wśród zatrudnionych (o 3 pkt proc.). W pozostałych jednostkach nie dało się w tym czasie zaobserwować jednoznacznej tendencji.
Stowarzyszenie Absolwentów KSAP obawia się, że stosowanie ustawy o pracownikach urzędów państwowych w szerszym niż dotąd zakresie rodzi ryzyko powstania i ekspansji alternatywnego wobec służby cywilnej korpusu urzędniczego funkcjonującego według własnej pragmatyki w strukturach administracji rządowej. Proces ten postępowałby niezauważenie dla prezesa Rady Ministrów ze względu na brak mechanizmów kontrolno-nadzorczych analogicznych do tych przyjętych dla służby cywilnej.