Tak wynika z obwieszczenia ministra rodziny i polityki społecznej z 23 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie KDR oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej karty oraz wydaniem jej duplikatu (M.P. poz. 221). Co do zasady należna gminom dotacja na pokrycie kosztów obsługi KDR podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 marca o wskaźnik inflacji z roku poprzedniego. Przy czym z uwagi na fakt, że od samego początku kwoty dotacji przysługujących za wykonywanie poszczególnych czynności dotyczących KDR były ustalone na niskim poziomie, to ich podwyżka nie jest znacząca.
I tak od dziś dotacja wypłacana gminie za przyznanie kart dla rodziców oraz ich uczących się lub studiujących dzieci wzrosła z 14,21 zł do 14,70 zł. Natomiast w przypadku gdy po KDR zgłoszą się rodzice, którzy wcześniej wychowali minimum troje dzieci, to wtedy będzie ona wynosić 5,77 zł (do końca lutego było to 5,45 zł).