Tak wynika z obwieszczenia ministra rodziny i polityki społecznej z 23 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie KDR oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej karty oraz wydaniem jej duplikatu (M.P. poz. 221). Co do zasady należna gminom dotacja na pokrycie kosztów obsługi KDR podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 marca o wskaźnik inflacji z roku poprzedniego. Przy czym z uwagi na fakt, że od samego początku kwoty dotacji przysługujących za wykonywanie poszczególnych czynności dotyczących KDR były ustalone na niskim poziomie, to ich podwyżka nie jest znacząca.
I tak od dziś dotacja wypłacana gminie za przyznanie kart dla rodziców oraz ich uczących się lub studiujących dzieci wzrosła z 14,21 zł do 14,70 zł. Natomiast w przypadku gdy po KDR zgłoszą się rodzice, którzy wcześniej wychowali minimum troje dzieci, to wtedy będzie ona wynosić 5,77 zł (do końca lutego było to 5,45 zł).
Trochę wyższa stawka będzie obowiązywać również wtedy, gdy zaistnieją okoliczności wskazane w art. 29 ust. 5 ustawy z 5 grudnia 2014 r. o KDR (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1348 ze zm.). Chodzi m.in. o sytuacje, gdy zmienia się liczba członków rodziny wielodzietnej, co wymaga wydania kolejnego dokumentu, oraz jeśli gmina musi wydać decyzję o utracie prawa do posiadania KDR. Przysługująca w takich sytuacjach dotacja wynosi zgodnie z obwieszczeniem od marca 2,96 zł, podczas gdy wcześniej było to 2,86 zł. Zmianie uległa też kwota za wykonanie czynności polegającej na domówieniu drugiej formy karty, a więc wtedy, gdy rodzina posiada tradycyjną plastikową i zgłosi się po elektroniczną mKDR, czyli aplikację na smartfona oraz w odwrotnym przypadku. Dotacja na ten cel wzrosła z 1,44 zł do 1,49 zł. Tyle samo wynosi również stawka za wydanie członkowi rodziny wielodzietnej duplikatu karty, jeśli ją zgubi lub zostanie mu ukradziona. Ponadto podwyższona została kwota, jaką taka osoba musi zapłacić – z 9,78 zł do 10,12 zł.
Co istotne, w tym roku samorządy czeka jeszcze jedna podwyżka środków na pokrycie kosztów obsługi karty. Do Sejmu trafił bowiem rządowy projekt nowelizacji ustawy o KDR, który zakłada jednorazowy, poza corocznym mechanizmem waloryzacji, wzrost stawek dotacji oraz ujednolicenie kwoty za wydanie kart dla rodziców z dziećmi oraz samych rodziców.