Tegoroczna edycja dzieli się na dwa moduły. Pierwszy dotyczy uzyskania wsparcia związanego z likwidacją barier i przewidziane są w nim cztery obszary:
■ obszar A jest związany z przezwyciężaniem bariery transportowej i przewiduje dofinansowanie np. kursu prawa jazdy oraz specjalnego oprzyrządowania do samorządu;
■ obszar B obejmuje likwidację barier w komunikowaniu się przez otrzymanie pieniędzy np. na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń brajlowskich;
■ obszar C przewiduje likwidację barier w poruszaniu się. W jego przypadku możliwe jest uzyskanie wsparcia do nabycia wózka o napędzie elektrycznym oraz nowoczesnych protez;
■ obszar D zakłada pomoc dla opiekunów w zachowaniu aktywności zawodowej przez zapewnienie opieki dla dziecka w żłobku lub przedszkolu (dofinansowanie do ponoszonych opłat z tego tytułu).
Moduł drugi programu jest skierowany do osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, które uczą się w szkole policealnej lub wyższej. Mogą one otrzymać dodatek na pokrycie kosztów kształcenia oraz pieniądze na opłacenie czesnego za naukę.
Wnioski o przyznanie wsparcia będzie można składać w formie papierowej w powiatowym centrum pomocy rodzinie lub elektronicznej za pośrednictwem uruchomionego przez PFRON portalu System Obsługi Wsparcia (SOW). Aby z niego korzystać, trzeba mieć założony profil zaufany na platformie ePUAP.
Wybranie tej drogi ubiegania się o pieniądze w module pierwszym jest o tyle korzystne, że zgodnie z zasadami programu osoba niepełnosprawna będzie mogła za to otrzymać dodatkowo 10 pkt w trakcie oceny merytorycznej wniosku.
O pomoc z modułu pierwszego będzie można ubiegać się od 1 marca do 31 sierpnia br. W module drugim wnioski dotyczące roku akademickiego 2020/2021 będą przyjmowane do 31 marca, a na rok akademicki 2021/2022 do 10 października br.