W 2021 r. przy ustalaniu średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej nie będą uwzględnione pieniądze, jakie te placówki uzyskały w ubiegłym roku w ramach grantów współfinansowanych ze środków UE na przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa.

Tak wynika z art. 15da ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), czyli tzw. specustawy covidowej.
Co do zasady do 31 marca każdego roku samorząd, który prowadzi DPS, musi ustalić i ogłosić w wojewódzkim dzienniku urzędowym, ile będzie wynosił średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca. Tyle będzie też wynosić kwota odpłatności ponoszonej przez pensjonariusza, członków jego rodziny oraz gminę. Wyliczenie tej kwoty odbywa się zaś na podstawie art. 6 pkt 15 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), który wskazuje, że w tym celu trzeba podzielić wysokość rocznych kosztów działalności DPS wynikających z utrzymania mieszkańców z roku poprzedniego (bez wydatków inwestycyjnych i na remonty), powiększoną o prognozowany wskaźnik inflacji, przez liczbę miejsc w placówce.
Co ważne, z uwagi na to, że DPS-y zostały bardzo mocno dotknięte epidemią koronawirusa, trafiły do nich w ubiegłym roku dodatkowe pieniądze pochodzące z projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, które były przeznaczone na wypłatę dodatków do pensji dla personelu opiekuńczego oraz medycznego. Otrzymały również dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie art. 115 ustawy. Problem w tym, że koszty pobytu w DPS rosną z roku na rok, a wliczanie do nich tego dodatkowego wsparcia spowodowałoby jeszcze większy wzrost. W konsekwencji znacznie wzrosłyby również opłaty wnoszone przez zobowiązane do tego osoby i gminy. Aby do tego nie doszło, art. 15da specustawy covidowej przewiduje więc, że przy obliczaniu średniego miesięcznego kosztu utrzymania w DPS na 2021 r. nie będą uwzględniane wydatki, które zostały pokryte z unijnych projektów i dotacji budżetowych.