Tak wynika z art. 15da ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), czyli tzw. specustawy covidowej.
Co do zasady do 31 marca każdego roku samorząd, który prowadzi DPS, musi ustalić i ogłosić w wojewódzkim dzienniku urzędowym, ile będzie wynosił średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca. Tyle będzie też wynosić kwota odpłatności ponoszonej przez pensjonariusza, członków jego rodziny oraz gminę. Wyliczenie tej kwoty odbywa się zaś na podstawie art. 6 pkt 15 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), który wskazuje, że w tym celu trzeba podzielić wysokość rocznych kosztów działalności DPS wynikających z utrzymania mieszkańców z roku poprzedniego (bez wydatków inwestycyjnych i na remonty), powiększoną o prognozowany wskaźnik inflacji, przez liczbę miejsc w placówce.