Sąd podkreślił, że nie ma przy tym znaczenia, czy wydatki w tym zakresie są klasyfikowane bezpośrednio w planie wydatków przedszkoli gminnych czy też jako wydatki jednostek przewidzianych dla zespołu obsługi jednostek oświaty. Tym samym wyrokiem z 2 lipca 2020 r. uwzględnił w całości roszczenie prowadzących przedszkole niepubliczne o niedopłaconą kwotę dotacji oświatowej.
W tej sprawie sąd I instancji orzekł, że dotacja naliczana przedszkolom niepublicznym działającym na terenie Warszawy do 2014 r. (włącznie) była zaniżona o 250 zł miesięcznie na jedno dziecko. Uznał, że podczas ustalania jej wysokości należy uwzględniać wydatki zaplanowane na rachunkach dochodów własnych placówek. Wskazał, że dla ustalania wysokości podstawy naliczenia dotacji nie ma znaczenia źródło dochodu. Skład orzekający przyjął więc, że poza wydatkami z rozdziału 80104 (przedszkola) należy także ująć wydatki sklasyfikowane w innych rozdziałach (np. 80146 – dokształcenie i doskonalenie nauczycieli) oraz inne – wspólne dla całej oświaty. Sąd podtrzymał także ugruntowane w orzecznictwie stanowisko, że dotacja ma charakter świadczenia jednorazowego, a dla ustalenia jej wysokości istotne znaczenie ma ostateczny plan wydatków (na 31 grudnia danego roku budżetowego).
Przedmiotem sporu było również to, czy do podstawy naliczenia dotacji należy uwzględnić plan wydatków na obsługę administracyjno-ekonomiczną przedszkoli. Sąd I instancji uznał, że nie, bo były one klasyfikowane poza wydatkami przedszkoli, w strukturze urzędu miasta. W uzasadnieniu wskazał, że dla ustalenia dotacji istotne są wydatki bieżące ponoszone „w przedszkolach publicznych”, a nie „na przedszkola publiczne”. W jego ocenie wydatkami ponoszonymi „w przedszkolach” nie są więc te ponoszone w dzielnicowych biurach finansów oświaty, które jako wyodrębnione jednostki organizacyjne prowadzą obsługę finansowo-księgową szkół i placówek oświatowych publicznych.
Sąd II instancji uwzględnił jednak apelację powodów, zmieniając wyrok sądu I instancji i zasądzając na ich rzecz pełną kwotę roszczenia. Sąd apelacyjny uznał za błędne stanowisko, zgodnie z którym wydatki na obsługę administracyjno-ekonomiczną (nawet te zaplanowane w innych jednostkach budżetowych gminy, np. w dzielnicowych biurach finansów oświaty) nie są wydatkami bieżącymi w rozumieniu art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327), które należy przyjąć do podstawy naliczenia dotacji.
Orzeczenie sądu II instancji jest kolejnym potwierdzającym dopuszczalność dochodzenia roszczenia z tytułu nieprawidłowo ustalonej dotacji oświatowej przeciwko jednostce samorządu terytorialnego.
– Z punktu widzenia metodologii ustalania podstawy naliczenia dotacji jest to orzeczenie wprost wskazujące, że w podstawie jej naliczenia należy uwzględnić plan wydatków na obsługę administracyjno-ekonomiczną przedszkoli, niezależnie czy wydatki w tym zakresie są klasyfikowane bezpośrednio w planie wydatków przedszkoli gminnych, czy też jako wydatki jednostek typu zespół obsługi jednostek oświaty – komentuje Beata Patoleta, pełnomocnik właściciela przedszkola.
orzecznictwo
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt V ACa 440/20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia