Jaki jest wkład własny przy ubieganiu się dofinansowanie działań edukacyjnych dla administracji samorządowej? Ile wniosków może złożyć jedna gmina?
W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007–2013 jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać wsparcie, występując w roli odbiorcy działań wzmacniających samorządowe struktury (priorytety I, II i V PO KL) bądź też występując w roli wykonawcy działań na rzecz swoich społeczności lokalnych (Priorytety VI,VII i IX).
Wzmacnianiu potencjału jednostek samorządu terytorialnego służyć będzie w szczególności realizacja projektów konkursowych oraz systemowych w ramach priorytetu V PO KL Dobre rządzenie – Działanie 5.2. Przewiduje się w nim wsparcie projektów ukierunkowanych na modernizację procesów zarządzania w jednostkach administracji samorządowej, w tym wdrożenie planowania finansowego w ujęciu zadaniowym, jak również wdrożenie usprawnień zarządczych, w szczególności mających na celu poprawę obsługi obywatela. W ramach Działania 5.2 wspierane będą również projekty szkoleniowe dla kadr administracji samorządowej, jak również projekty ukierunkowane na usprawnienie procesu stanowienia prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych, w tym podniesienie jakości tworzonych przez samorządy dokumentów strategicznych. W tegorocznym konkursie w Działaniu 5.2, aby uzyskać dofinansowanie, samorządy będą musiały spełnić kilka warunków. Do najważniejszych należą: możliwość złożenia przez jednostkę samorządowa tylko jednego wniosku w odpowiedzi na konkurs, wartość projektu w granicach 50 tys. zł – 5 mln zł oraz wkład własny wynoszący co najmniej 10 proc. wartości projektu. Ponadto projekty będą musiały wpisywać się w rezultaty tzw. trzech filarów dobrego rządzenia, t.j.: jest państwa prawa, skuteczności i efektywności, partycypacji i przejrzystości. Alokacja na konkurs wynosi ponad 100 mln zł.
Wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych przewidziano również w pozostałych priorytetach komponentu centralnego. W priorytecie I – Działanie 1.1 – realizowane będą projekty mające na celu podniesienie efektywności instytucji rynku pracy poprawę jakości świadczonych przez nie usług. W Działaniu 1.2 grupą docelową wsparcia są m.in. instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy oraz pracownicy administracji publicznej działający bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej.