Jaka jest maksymalna wielkość wsparcia dla projektów związanych ze wspieraniem działalności kulturalnej na obszarach wiejskich? Na jakie prace związane z realizacją inwestycji można otrzymać pomoc? Jak jest oceniany wniosek o dofinansowanie?
Projekty polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub wyposażeniu budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, mogą być współfinansowane w ramach działania – Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Pomoc w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych może być przyznana gminie, instytucji kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, działającej na podstawie przepisów m.in. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, jak również organizacji pozarządowej o statusie organizacji pożytku publicznego.
Projekt może być realizowany w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.
Maksymalna wysokość pomocy przyznanej na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł. Podmiotem wdrażającym działanie – Odnowa i rozwój wsi jest samorząd województwa. Wnioski o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego. Należy je składać w terminie określonym przez właściwy organ samorządu województwa, podanym do publicznej wiadomości na stronie
internetowej urzędu marszałkowskiego i co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu wojewódzkim na 14 dni przed dniem rozpoczęcia naboru.
W trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy dokonuje się ich oceny, przyznając punkty. O przyznaniu pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie takich kryteriów jak: podstawowy dochód podatkowy gminy, bezrobocie w powiecie, kryterium regionalne, wysokości wnioskowanej kwoty dofinansowania.
Działanie – Odnowa i rozwój wsi – ma wpływ na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Dlatego też w ramach wspomnianego działania można również ubiegać się o współfinansowanie inwestycji, takich jak np. budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie świetlic i domów kultury.
Działanie – Odnowa i rozwój wsi – w ramach którego można otrzymać wsparcie na budowę, remonty i modernizację świetlic wiejskich, cieszy się wśród beneficjentów dużym zainteresowaniem. W ramach pierwszego naboru wniosków, który rozpoczął się w lutym tego roku we wszystkich województwach, zostało złożonych 2 870 wniosków o przyznanie pomocy, na łączną kwotę blisko 2 mld zł (stan na 31 sierpnia 2009 r.). Największym zainteresowaniem działanie – Odnowa i rozwój wsi, cieszyło się w województwach: podlaskim, lubuskim i zachodniopomorskim. Samorządy województw planują kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy i tym samym pojawi się kolejna szansa na realizację projektów przyczyniających się do uatrakcyjnienia życia na obszarach wiejskich.
Ważne adresy
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.minrol.gov.pl
Podstawa prawna
Obwieszczenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 października 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (MP z 2007 r. nr 94, poz. 1035).

Małgorzata Książek, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi