Rada miasta uchwałą obniżyła wynagrodzenie zasadnicze burmistrza. Została ona uchylona przez wojewodę. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wojewoda stwierdził, że do zmiany i to na niekorzyść burmistrza niezbędna była jego zgoda. Czy organ nadzoru ma rację?
Na obniżenie wynagrodzenia burmistrza (wójta lub prezydenta miasta) nie jest wymagana jego zgoda. Istotnym orzeczeniem, które zmieniło w tym zakresie linię orzeczniczą Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego był wyrok SN z 9 czerwca 2008 r. (II PK 330/2007, OSNP 2009/21-22/278). Sąd Najwyższy na wstępie przypomniał, że do stosunków pracy z wyboru, w szczególności do zmiany wysokości wynagrodzenia pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie wyboru, nie stosuje się przepisów kodeksu pracy, w szczególności art. 42. Przepis ten wprost odnosi się jedynie do umownych stosunków pracy, a w związku z tym, że przepisy dotyczące stosunku pracy na podstawie wyboru (art. 73 – 75 k.p.) nie odsyłają do odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących umowy o pracę, nie jest możliwe zastosowanie konstrukcji wypowiedzenia zmieniającego do stosunku pracy na podstawie wyboru. Kwestia zmiany wysokości (obniżenia) wynagrodzenia pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie wyboru nie została również uregulowana w ustawie o pracownikach samorządowych.
Zdaniem SN nie oznacza to jednak niedopuszczalności zmiany wysokości wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez radę gminy (radę miasta) w okresie trwania jego mandatu. Takich przepisów gwarantujących stabilność warunków zatrudnienia wójta nie zawiera ani ustawa o samorządzie gminnym, ani ustawa o pracownikach samorządowych, ani kodeks pracy.