Rada Miejska w Działoszynie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy na 2012 r. Wojewoda łódzki, badając uchwałę, stwierdził jej nieważność.
Zdaniem organu nadzoru akt ten naruszał prawo, a zwłaszcza art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn.zm. – dalej u.z.o.s.). Organ zauważył, że stawka zatwierdzona przez radę, różniła się od tej, jaka została przedstawiona do zatwierdzenia przez zakład wodociągów i kanalizacji. Zgodnie zaś z art. 24 ust. 1 i 5 u.z.o.s. rada jest upoważniona do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia taryf przedłożonej przez przedsiębiorstwo.
– Rada zobowiązana jest traktować załączoną taryfę jak jeden dokument i albo ją w całości zatwierdzić, albo w całości tego odmówić – wyjaśniła wojewoda Jolanta Chełmińska.
Przedstawiona kalkulacja przez zakład wodociągów zawierała cenę za 1 m sześc. odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych, w wysokości 4,72 zł netto, natomiast rada miejska zatwierdziła stawkę za 1 m sześc. odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w wysokości 4,12 zł netto. Rada, dokonując zmiany przedstawionych do zatwierdzenia taryf, dopuściła się naruszenia przepisów.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego, NR PNK-I.4131.1257.2011