Zgodnie z nim w ewidencji znajdą się nazwy ulic czy placów, nadany im identyfikator z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, informacje dotyczące przebiegu ulic, zewnętrznych granic placów, a także granice miejscowości. Nowe przepisy określają, że w ewidencji mogą pojawić się także dodatkowo tradycyjne nazwy ulic i placów w języku mniejszości, jeżeli takie istnieją.

Rozporządzenie określa, że numery w ewidencji będą przypisane do budynków, w których przebywają lub mogą być choćby czasowo ludzie. Tym samym numery nie będą przypisane wyłącznie do działki, na której np. znajduje się dom. Dostaną je szkoły, szpitale, domy kultury czy nawet sklepy.

– Istotną zmianą jest wprowadzenie punktów adresowych, które mają współrzędne w państwowym systemie odniesień przestrzennych – mówi Witold Radzio z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Tłumaczy, że dzięki takim punktom adresowym można jednoznacznie usytuować budynek w przestrzeni. To pozwoli stosować system nawigacji w taki sposób, by karetki czy straż pożarna mogły dotrzeć dokładnie pod wskazany adres.

Zgodnie z rozporządzeniem system teleinformatyczny stosowany do prowadzenia ewidencji ma umożliwiać tworzenie m.in. map z punktami adresowymi.

Rozporządzenie określa też, że jeżeli w rejestrach granic czy w ewidencji rejestrów i gruntów nie ma wszystkich informacji potrzebnych do ustalenia granic danej miejscowości, to należy skorzystać z danych historycznych. W takich sytuacjach gmina będzie musiała posłużyć się mapami archiwalnymi, kronikami, opisami w aktach notarialnych i księgami hipotecznymi. Jako przydatne źródło do ustalenia przebiegu granic miejscowości w takich nietypowych sytuacjach rozporządzenie wskazuje też zeznania świadków.

Dotychczasowe ewidencje z numerami nieruchomości gminy mogą prowadzić do czasu wdrożenia nowego systemu teleinformatycznego, jednak nie dłużej niż rok od dnia wejścia w życie rozporządzenia – czyli do 17 lutego 2013 roku.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2 lutego 2012 r., poz. 125).

Etap legislacyjny

Wejdzie w życie 17 lutego 2012 r.