Za utrzymywanie sprawności sprzętu przeciwpożarowego nie należą się pieniądze.
Rada gminy z województwa podlaskiego podjęła uchwałę, która pozwalała na przyznawanie miesięcznych nagród dla członków ochotniczej straży pożarnej (OSP) za utrzymanie w sprawności sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych, środków gaśniczych, urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych oraz instalacji ochrony przeciwpożarowej. Po przeprowadzonej przez wojewodę podlaskiego kontroli legalności okazało się, że opisywany akt prawa miejscowego nie znajduje podstawy w obowiązujących przepisach, wobec czego należy stwierdzić jego nieważność.
Upoważnienie do podjęcia tej uchwały rada Gminy wywiodła m.in. z regulacji zawartych w art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 ze zm.). Stanowi on, że członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. W przepisie nie ma mowy o innych czynnościach, za które należne jest wynagrodzenie dla członków OSP. W związku z tym rada gminy naruszyła art. 7 konstytucji, w myśl którego organy władzy publicznej, do których zalicza się organy gminy, mają prawo i obowiązek działania na podstawie i w granicach prawa.
Organ nadzorczy zauważył, iż samorząd postąpił nieprawidłowo określając w opisywanej uchwale, kiedy wchodzi ona w życie – jest to niezgodne z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172).
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego, NK-II.4131.2.88.2011.AŁ.