Rada gminy Janowice Wlk.ustaliła wysokość opłat i uchwaliła regulamin korzystania z cmentarza komunalnego w jednej uchwale. Wojewoda stwierdził jej nieważność ze względu na istotne naruszenie zasad tworzenia prawa.

Brak kompetencji

Prawo do ustalenia zasad korzystania z obiektu użyteczności publicznej daje gminie art. 40 ust. 2 pkt. 3 i pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym. Może ona zatem określić zasady postępowania, obowiązujące reguły i porządek zachowania się na cmentarzu komunalnym. Nie ma jednak upoważnienia, by ustanawiać tam jakiekolwiek opłaty. Tymczasem w tej samej uchwale znalazły się również zapisy dotyczące wysokości opłat za korzystanie z cmentarza.

Naruszenie zasad

Zdaniem wojewody ustawa o samorządzie gminnym nie daje radzie gminy takiej możliwości. Należy bowiem pamiętać, że mieniem komunalnym gospodaruje wójt.
Ustalając wysokość opłat za korzystanie z cmentarza, rada gminy powołała się także na art. 4 ust.1 pkt. 2 ustawy o gospodarce komunalnej. Zgodnie z nim organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego ustalają wysokość opłat albo sposób ustalania opłat za korzystanie z należących do gminy obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W ocenie organu nadzoru przepis ten nie stanowi jednak podstawy do podjęcia uchwały o charakterze prawa miejscowego. Opłata za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych nie jest bowiem aktem prawa miejscowego,lecz wewnętrznego. Doszło zatem do sytuacji, w której w jednym akcie normatywnym znalazły się elementy należące do dwóch różnych porządków prawnych. Zdaniem wojewody bezwzględnie narusza to zasadę przyzwoitej legislacji: stwarza między innymi trudności w określeniu adresata uchwały. A to z kolei stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego NR NK-N.4131.988.2011.DP1