Czy pracodawca sektora finansów publicznych wybierając instytucję finansową, która będzie zarządzała środkami PPK, musi stosować Prawo zamówień publicznych?

Od kiedy sektor finansów publicznych w PPK

1 stycznia 2021 r. rozpocznie się ostatni, czwarty etap wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, który bez względu na stan zatrudnienia obejmie m.in. wszystkie jednostki sektora finansów publicznych. Oznacza to, że do nowego systemu oszczędzania będą mogli przystąpić m.in. pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, publicznych szpitali, szkół, żłobków, instytucji kultury, uczelni, a także państwowych funduszy celowych, ZUS czy NFZ.

Obowiązki pracodawcy w zakresie wyboru instytucji finansowej

Kompetencje w zakresie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK przysługują nie tylko kierownikom tych jednostek samorządowych, lecz także wójtom, burmistrzom, prezydentom miast, zarządom powiatów oraz województw. Mogą oni dokonać wyboru instytucji finansowej w imieniu danego podmiotu, współdziałając ze stroną społeczną tej jednostki.

Jeśli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany zawrzeć umowę o zarządzanie PPK (czyli na miesiąc przed 26 marca 2021 r.), nie zostanie osiągnięte porozumienie ze stroną społeczną w zakresie wyboru instytucji finansowej, pracodawca może wybrać taką instytucję samodzielnie.

Następnie zawierana jest umowa o zarządzanie PPK i finalnie umowa o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.

PPK w budżetówce a zamówienia publiczne

Czy kierownik danego urzędu musi stosować przetarg przy wyborze zarządzającego PPK?

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2020 r. stosowanie prawa zamówień publicznych do umów o zarządzanie PPK jest wyłączone.

Od 1 stycznia 2021 r., w związku z wejściem w życie nowego prawa zamówień publicznych, które już nie przewiduje takiego wyłączenia, zasada ta ulega zmianie.

Jednocześnie dodany na mocy tarczy 4.0 do ustawy o PPK art. 7 ust. 2a precyzuje, że do umów o zarządzanie PPK oraz do umów o prowadzenie PPK nie stosuje się reżimu prawa zamówień publicznych w przypadku, gdy wartość zamówienia jest niższa niż progi unijne, o których tam mowa.

Co to oznacza? Od 1 stycznia 2021 r. możliwość niestosowania procedur przetargowych będzie dotyczyła tylko tych sytuacji, gdy wartość zamówienia nie będzie przekraczać progów unijnych.

Aktualnie progi te wynoszą 139 tys. euro (593 432,7 zł) dla zamówień w administracji centralnej i 214 tys. euro (913 630,2 zł) dla zamówień w administracji samorządowej.

Z założenia zmiany wprowadzone tarczą 4.0 miały na celu usprawnienie procesu wdrożenia programu PPK przez jednostki wchodzące w skład sektora finansów publicznych – jednak mocno go skomplikowały. Pojawiło się np. pytanie o to, jak ustalić wartość zamówienia na świadczenie usług związanych z PPK.

Swoje stanowiska przedstawiły już Polski Fundusz Rozwoju oraz Urząd Zamówień Publicznych.

Jak ustalić wartość zamówienia na świadczenie usług związanych z PPK

Według urzędowych wyjaśnień, wartość zamówienia na świadczenie usług związanych z PPK to całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy (czyli instytucji finansowej zarządzającej PPK) bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego (pracodawcę) z należytą starannością.

Szacunkowa wartość zamówienia nie powinna być przy tym utożsamiana z wartością środków finansowych stanowiących aktywa funduszu, na które składają się w szczególności wpłaty podstawowe pracowników oraz pracodawców, wpłaty dodatkowe, wpłaty powitalne, dopłaty roczne, wypłaty transferowe oraz zyski z inwestowania środków zgromadzonych w PPK. Nie stanowią one bowiem wynagrodzenia wykonawcy.

Punktem wyjścia do ustalenia wartości zamówienia będą wszystkie składowe wynagrodzenia wykonawcy za świadczenie usług zarządzania PPK określone w art. 49 ustawy o PPK.

Określa on zasady wyliczenia wysokości wynagrodzenia instytucji finansowej, przez ustalenie maksymalnego limitu wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem, w którym lokowane są środki gromadzone w PPK.

Limit ten ustalono na poziomie 0,5 proc. wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku – w części przypadającej na PPK. Dodatkowo instytucja finansowa może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik w wysokości 0,1 proc. wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku.

Wynika stąd, że maksymalna opłata za zarządzanie PPK (maksymalne wynagrodzenie wykonawcy) wynosi 0,6 proc. aktywów netto w skali roku. Wskaźnik ten wraz z danymi dotyczącymi uczestników PPK u danego zamawiającego (w szczególności informacjami dotyczącymi liczby osób, prognozowanymi wpłatami na fundusz przez określony umową okres) powinien stanowić postawę do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.