Powołana przez premiera komisja ds. wsparcia jednostek samorządu terytorialnego (JST) jest w trakcie analizy złożonych przez nie dokumentów. Wnioski gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich o pieniądze z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych (RFIL) trafiły do kancelarii premiera 30 września. Od tego dnia szef rządu ma 30 dni na decyzję o rozdziale wsparcia i przekazaniu środków. – Informacja zostanie przekazana samorządom niezwłocznie po zakończeniu prac komisji – zaznacza Centrum Informacyjne Rządu.
W puli konkursowej do podziału jest 6 mld zł (wcześniej taka sama kwota została rozdzielona między gminy i powiaty według algorytmu). Pieniądze mają wspomóc lokalne gospodarki, a środki mogą być przeznaczone na inwestycje. Konkurencja jest duża. W każdym z województw wnioski opiewają na kilka miliardów złotych, a podania liczone są w setkach.
Tylko w województwie podkarpackim do wojewody wpłynęły 503 wnioski. – 408 złożyły gminy, miasta na prawach powiatu oraz urząd marszałkowski województwa (na sumę 2,9 mld zł), a 95 – powiaty (na sumę 324 mln zł) – poinformował Michał Mielniczuk, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego.
Samorządowcy obawiają się, że pomoc z RFIL będzie przyznawana samorządom uznaniowo. Szef rządu otrzyma rekomendacje od członków komisji złożonej z przedstawiciela Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i po dwóch urzędników z ministerstw: rozwoju, finansów oraz funduszy i polityki regionalnej. Zadecydują takie kryteria jak: realizacja zasady zrównoważonego rozwoju, kompleksowość inwestycji, poziom ingerencji w środowisko i zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych.
Z informacji samorządów wynika, że większość projektów dotyczy inwestycji drogowych i infrastrukturalnych. Nie obywa się bez kontrowersji. W Katowicach w ramach puli wyliczonej na podstawie algorytmu za ponad 7 mln zł ma zostać sfinansowana budowa pomnika ofiar deportacji mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.
Zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r. premier ogłosi też drugi termin naboru wniosków o wsparcie. Informacja o nim zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.