Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostanie zaktualizowana metodologia opracowania wieloletniej prognozy finansowej JST, podano także.

"Wzór wieloletniej prognozy finansowej JST został dostosowany do rozwiązań zawartych w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" – poinformowało MF w komunikacie.  

Uzupełniono go o wiersze dotyczące wprowadzonych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań.

To oznacza, że samorządy będą mogły wykazywać dane dotyczące:

  • spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, odpowiednio zaciągniętych lub wyemitowanych w 2020 r. w związku z ubytkami w dochodach związanymi z COVID-19 oraz odsetek i dyskonta od tych zobowiązań, które zostały wyłączone ze wskaźnika spłaty zobowiązań;
  • wydatków bieżących ponoszonych w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które przy wyliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań na rok 2021 i kolejne lata, będą pomniejszały wydatki bieżące. 
MF podkreśla, że dostosowany będzie też system, poprzez który przekazywane są wieloletnie prognozy finansowe do regionalnych izb obrachunkowych i MF. Resort zapowiada także umieszczenie w zakładce "Budżety jednostek samorządu terytorialnego" aktualizacji metodologii opracowania wieloletniej prognozy finansowej JST. Mają się tam znaleźć zalecenia, rekomendacje oraz praktyczne wskazówki ułatwiające przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.