Minister finansów podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego, zakładającą wykazywanie przez samorządy wyłączeń z limitów zadłużenia, wprowadzonych tzw. tarczą antykryzysową, poinformowało Ministerstwo Finansów (MF).

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostanie zaktualizowana metodologia opracowania wieloletniej prognozy finansowej JST, podano także.

"Wzór wieloletniej prognozy finansowej JST został dostosowany do rozwiązań zawartych w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" – poinformowało MF w komunikacie.

Uzupełniono go o wiersze dotyczące wprowadzonych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań.

To oznacza, że samorządy będą mogły wykazywać dane dotyczące:

  • spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, odpowiednio zaciągniętych lub wyemitowanych w 2020 r. w związku z ubytkami w dochodach związanymi z COVID-19 oraz odsetek i dyskonta od tych zobowiązań, które zostały wyłączone ze wskaźnika spłaty zobowiązań;
  • wydatków bieżących ponoszonych w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które przy wyliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań na rok 2021 i kolejne lata, będą pomniejszały wydatki bieżące. 

MF podkreśla, że dostosowany będzie też system, poprzez który przekazywane są wieloletnie prognozy finansowe do regionalnych izb obrachunkowych i MF. Resort zapowiada także umieszczenie w zakładce "Budżety jednostek samorządu terytorialnego" aktualizacji metodologii opracowania wieloletniej prognozy finansowej JST. Mają się tam znaleźć zalecenia, rekomendacje oraz praktyczne wskazówki ułatwiające przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.