Nasza gmina zawarła na początku marca umowę w sprawie zamówień publicznych, m.in. na wykonanie usług malarskich w pomieszczeniach, gdzie pracują urzędnicy. Trwają prace, lecz konieczna stała się wymiana w kilku pokojach instalacji elektrycznej. Zwiększy to koszt remontu o ok. 25 proc., łącznie zamówienie wyniesie ok. 110 tys. zł. Czy któraś z wersji tarczy antykryzysowej pozwala na takie modyfikacje umowy? Nie warto przecież udzielać odrębnego zamówienia, bo będzie to dwa razy droższe.
Reklama
Tak, w aktualnych okolicznościach dopuszczalne będzie rozszerzenie zakresu umowy powiązane z adekwatnym zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy robót.
Co do zasady, ustawodawca zakłada trwałość stosunku obligacyjnego między zamawiającym a wykonawcą, co ma uzasadnienie w art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz w art. 354 par. 1 kodeksu cywilnego. Z tych norm wynika m.in., że wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ponadto dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.
Zapewne wykonawca prac malarskich został wyłoniony w trybie wewnętrznych regulacji dotyczących zamówień poniżej progu obowiązujących w urzędzie, a być może nawet został wyłoniony spośród innych konkurencyjnych ofert. Te okoliczności mogłyby z pozoru wykluczyć zmianę umowy związaną ze zwiększeniem wynagrodzenia. Jednakże specjalne rozwiązania przewiduje tarcza antykryzysowa (specustawa o COVID-19), a konkretnie art. 15r ust. 4 w zw. z ust. 11. Ta pierwsza norma przewiduje, że zamawiający może – po stwierdzeniu okoliczności, które ograniczają możliwość wykonania umowy – dokonać w uzgodnieniu z wykonawcą jej zmian. Zakres zmian jest otwartym katalogiem, a ustawodawca wyliczył przykładowo zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50 proc. wartości pierwotnej umowy.
Z kolei w ust. 11 postanowiono, że ww. przepisy stosuje się odpowiednio do umów w sprawie zamówień publicznych wyłączonych z prawa zamówień publicznych.
Podstawa prawna:
• art. 15r ust. 4 oraz ust. 11 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875)