Senat zgodził się na przekazanie od razu do drugiego czytania projektów trzech ustaw przygotowanych przez senatorów klubu Koalicji Obywatelskiej, wychodzących naprzeciw postulatom samorządowców.
ikona lupy />
ShutterStock
Zostały one zgłoszone w ramach szybkiej ścieżki podczas prac w senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która omawiała nowelizację ustawy antykryzysowej, czyli tzw. tarczę 3.0 (ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2).
Jeden z projektów (ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem) zawiesza wpłaty rat tzw. janosikowego przez bogatsze samorządy od 1 kwietnia do końca przyszłego roku. Rozwiązania zakładają także rekompensaty dla gmin, m.in. za odbiór i zagospodarowanie odpadów z miejsc kwarantanny i izolacji, które według autorów projektu powinny być zaliczone do nowych zadań zleconych, nakładanych na gminy w związku z epidemią. Autorzy projektu proponują też, aby w roku 2020 rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mogły zawiesić w całości albo w części realizację budżetu obywatelskiego.
Drugi projekt (ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) umożliwia udzielenie przez starostę organizacji pożytku publicznego pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia statutowej działalności czy zwolnienie takich organizacji z obowiązku opłacenia zaległych należności, np. z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Przesłanką umorzenia pożyczki będzie konieczność utrzymania działalności statutowej w zakresie działalności pożytku publicznego przez co najmniej trzy miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Autorzy projektu proponują, aby pożyczka mogła być udzielona w kwocie do 10 tys. zł.
Kolejny z projektów zgłoszonych przez senatorów (ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) dotyczy pracowników systemu opieki zdrowotnej. Wprowadza m.in. obowiązkowe, cotygodniowe badania, gratyfikację finansową czy umożliwienie zwolnienia ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Senatorowie KO liczą, że Senat skieruje projekty do Sejmu jako inicjatywy senackie. Przed zamknięciem wydania decyzja w tej sprawie nie zapadła.
Do tarczy 3.0 Senat zgłosił liczne poprawki, jednak w większości nie dotyczą one bezpośrednio samorządów.
Etap legislacyjny
Projekty skierowane do II czytania w Senacie