Tarcza antykryzysowa wprowadziła wiele rozwiązań, które mają zapewnić sprawniejsze funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz umożliwić pomoc przedsiębiorcom. W następstwie wprowadzanych zmian istnieje jednak konieczność odpowiedniego ich odzwierciedlenia w aktach prawa miejscowego.
Uchwały, czy zarządzenia powinny zostać starannie przygotowane, bo będą podlegały weryfikacji RIO. Dziś, prezentując wzory uchwał czy zarządzeń organu stanowiącego i wykonawczego gminy, podpowiadamy, jak to zrobić.
Reklama
ZARZĄDZENIE

Reklama
Burmistrza Miasta z dnia … Nr…..
w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. i zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 207 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.), zarządzam, co następuje.
§ 1
W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszeniu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii dokonuje się podziału rezerwy celowej na realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:
dział rozdział paragraf zmiana
758 75818 4810 - 85.000
754 75421 4210 +85.000
razem 0 zł
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy……
§ 3
Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta
Uzasadnienie:
W oparciu o art. 222 ust. 4 ww. ustawy o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw, o których mowa w ust. 1 i 2, w tym rezerw celowej na zarządzanie kryzysowe, o której mowa w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. Na mocy niniejszego zarządzenie następuje przeniesienie środków z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), paragraf 4810) - do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75421 (Zarządzanie kryzysowe) i paragraf 421 (Zakup materiałów i wyposażenia).
Środki zostały przesunięte z koniecznością zakupu dla pracowników urzędu miasta materiałów ochronnych, w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczek ochronnych.
Uchwała Rady Gminy nr … z dnia ………………..
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2020 roku
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) Rada gminy uchwala, co następuje.
§ 1
Zwalnia się z podatku od nieruchomości na terenie gminy tj. budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z pón. zm.), tj. mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.
§ 2
Zwolnienie z podatku obowiązuje tylko do końca 2020 roku i dotyczy mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców:
- których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
- którzy nie posiadali do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały zaległości w podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnym i podatku leśnym.
§ 3
1. Podmiot zainteresowany skorzystaniem ze zwolnienia składa stosowny wniosek do Urzędu gminy wraz z dokumentacją potwierdzającą pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
2. Warunki szczegółowe związane z oceną okoliczności, o których mowa w ust. 1 zostaną dookreślone przez Wójta Gminy.
§ 4
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym i będzie obowiązywała do dnia 31 grudnia 2020 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Uzasadnienie:
Wprowadzenie w życie rozwiązań objętych niniejszą uchwałą uzasadnione jest potrzebą pomocy lokalnym przedsiębiorcom, którzy zatrudnią wielu mieszkańców z terenu naszej gminy. Proponuję się wprowadzenie ww. uchwały z pominięciem 14 dniowego vacatio legis, bowiem jest to uzasadnione interesem zarówno przedsiębiorców jak i mieszkańców naszej gminy.
Uchwała Rady Miasta … z dnia ……………..
w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Miejska uchwala, co następuje.
§ 1
Przedłuża się termin płatności podatku od nieruchomości wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym status mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców - w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z pón. zm.), którzy są płatnikami tego podatku na terenie Gminy……
§ 2
Wyznacza się następujące terminy płatności podatku:
1) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – płatność podatku w zakresie raty płatnej do 15 maja przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.,
2) dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – płatność podatku płatnego w ratach miesięcznych do dnia 15 maja 2020 r., do dnia 15 czerwca 2020 r. przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.
§ 3
1. Przedłużenie terminu płatności dotyczy wyłącznie tych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
2. Podmiot zainteresowany skorzystaniem z ww. przedłużenia płatności podatku, składa wniosek do Urzędu gminy wraz z dokumentacją potwierdzającą pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
3. Warunki szczegółowe związane z oceną okoliczności, o których mowa w ust. 1 zostaną dookreślone przez Wójta Gminy.
§ 4
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa…
Przewodniczący Rady Miasta
Uzasadnienie:
Podjęcie niniejszej uchwały wynika z potrzeby ograniczenia kosztów działalności przedsiębiorców, którzy wskutek COVID-19 nie mogli prowadzić działalności gospodarczej albo ich sytuacja uległa pogorszeniu. Przesłanką do podjęcia przedmiotowej uchwały jest art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z tą regulacją, rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. Skrócony okres wejścia w życie niniejszej uchwały ma uzasadnienie w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, z którego wynika, że w uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.