Osoba odpowiedzialna za utrzymanie dziecka, której sąd powierzył pieczę nad jego wychowaniem i rozwojem, ma prawo skutecznego domagania się pomocy materialnej na takich samych zasadach jak rodzice.
Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Łodzi, który rozpatrywał skargę w sprawie świadczenia z programu „Dobry start”, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną. Gmina odmówiła jego przyznania babci, której sąd powierzył sprawowanie bieżącej pieczy nad wnukiem, po tym gdy jego matce ograniczona została władza rodzicielska. Uzasadniła to tym, że zgodnie z par. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1061) prawo do 300+ przysługuje m.in. rodzicom, rodzicom zastępczym, opiekunom prawnym oraz faktycznym dziecka, przy czym tym ostatnim jest osoba zajmująca się podopiecznym, która wystąpiła do sądu o jego przysposobienie. Tymczasem babcia, choć zajmuje się wnukiem, to nie spełnia definicji opiekuna faktycznego.
Identyczne stanowisko zajęło Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO), więc kobieta złożyła skargę do WSA w Łodzi, podnosząc w niej zarzut nierównego traktowania. Wskazała w niej, że dziecko, które jest pozbawione opieki rodzicielskiej, już od ponad roku przebywa u niej w ramach pieczy bieżącej, a mimo to nie może otrzymać wsparcia, które należy się wszystkim uczniom.