Od tego miesiąca gminy otrzymują 13,89 zł dotacji na wydanie dokumentów uprawniających do zniżek dla członków jednej rodziny wielodzietnej. To wzrost o 22 gr.
Taką nową kwotę dotacji związanej z realizacją przez samorządy zadań wynikających z ustawy 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.) określa obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18 lutego 2019 r. (M. P. poz. 213). Co do zasady określone w ustawie stawki na pokrycie kosztów obsługi podlegają waloryzacji od 1 marca w oparciu o wskaźnik inflacji. Jednak w związku z tym, że przyjęte pierwotnie wartości dotacji były niskie, to i coroczna ich podwyżka jest groszowa (wiele gmin wskazuje, że nie pozwalają one na pełne finansowanie obsługi KDR).
I tak kwota należna samorządowi za wydanie karty dla całej rodziny wielodzietnej lub odmowa jej przyznania wzrosła z 13,67 zł do 13,89 zł. Natomiast w przypadku, gdy istnieje konieczność przyznania kolejnej karty, bo np. w rodzinie urodziło się kolejne dziecko, gmina otrzymuje 2,79 zł, o 50 gr. więcej. Gdy o dokument występują rodzice, którzy kiedykolwiek wychowali troje dzieci – mają taką możliwość od początku bieżącego roku – to dotacja wynosi obecnie 5,45 zł. W styczniu i lutym było to 5,36 zł.
Odrębna stawka obowiązuje również wtedy, gdy jest potrzebne wystawienie duplikatu karty. W takich okolicznościach gminie przysługuje 1,40 zł (do końca lutego 1,37 zł). Identyczna stawka została przewidziana, jeśli posiadacz KDR w formie plastikowego dokumentu, występuje o jej formę elektroniczną, czyli aplikację na smartfon, oraz na odwrót.