Wójt gminy musi udostępnić protokół Centralnego Biura Antykorupcyjnego po wykonanej kontroli w urzędzie - mimo, że jego autorem jest Dyrektor Delegatury CBA – wynika z wyroku WSA w Gdańsk.

Po zakończonej kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego w urzędzie gminy, kobieta zwróciła się do wójta o udostępnienie jej protokołu pokontrolnego.

W odpowiedzi włodarz stwierdził, że organem właściwym do udostępnienia dokumentu jest wyłącznie dyrektor właściwej delegatury CBA, tej która przeprowadziła w gminie kontrolę.

Wnioskodawczyni zwróciła się ponownie do organu o podanie podstawy prawnej odmowy udostępnienia żądanej informacji.

W odpowiedzi wójt wskazał przepis art. 5 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 3 i art. 27 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, sugerując by kobieta udała się prosto do CBA.

Tak też zrobiła, ale dyrektor właściwej delegatury również jej odmówił - powołując się na przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Wskazał, że normy prawne zobowiązują wójta gminy do udostępnienia żądanego dokumentu, jeśli jest w jego posiadaniu.

Wnioskodawczyni nie miała wyjścia, ponownie zwróciła się do wójta gminy o udostępnienie protokołu, powołując się również na odpowiedź CBA. Wskazała też, że do "żądanego protokołu nie obowiązuje tryb postępowania administracyjnego i należy udostępnić protokół niezwłocznie".

Działania pozostały bez skutku. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

W skardze kobieta wniosła o zobowiązanie wójta gminy do udostępnienia żądanej informacji i stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Dodała, że do dnia złożenia skargi protokół kontroli nie został jej udostępniony - nie został on również udostępniony na stronie BIP urzędu gminy. Organ nie wydał także żadnej decyzji w sprawie.

Wójt Gminy w odpowiedzi na skargę podtrzymał, że nie jest właściwy do wydania protokołu kontroli przeprowadzonego przez CBA w jego gminie. Z uwagi na fakt, że nie jest dysponentem postępowania kontrolnego, nie może być też podmiotem władnym do udostępnienia informacji publicznej.

Kontrolą zostały objęte działania organów gminy. A podmiotem decydującym o przebiegu kontroli, zebraniu materiału dowodowego, czynnościach koniecznych była Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego i to ona, jako podmiot prowadzący postępowanie kontrolne, mogła podjąć decyzję o możliwości udostępnienia dokumentów zgromadzonych w toku postępowania oraz kończących to postępowanie.

Zdaniem wójta, protokół kontroli stanowi podstawę do wszczęcia postępowania karnego i jako taki wchodzi w skład materiału dowodowego przedmiotowego postępowania. Oznacza to również, iż informacje zawarte w jego treści stają się poufne i nie każdy powinien mieć do nich dostęp. Również nie w gestii włodarza jest decydowanie, kto ma poznać treść takiego dokumentu.

Decydowanie o tym wbrew organom śledczym mógłby narazić go na odpowiedzialność karną przewidzianą w art. 241 Kodeksu karnego.
WSA 12 lutego 2019 r. stwierdził, że wójt gminy pozostawał w bezczynności.

W sytuacji, gdy przedmiotem żądania jest informacja publiczna, będąca w posiadaniu zobowiązanego do jej udostępnienia, nie stanowi przeszkody argument, że informacja ta może być wykorzystywana przez podmiot wytwarzający informację – Centralne Biuro Antykorupcyjne w innych postępowaniach.

Sąd przychylił się do poglądu, że dane publiczne stanowi treść zawarta w odnoszących się do faktów stanowiskach wyrażonych przez organy władzy publicznej, bez względu na formę wyrazu, miejsce publikacji czy też zakres podmiotów, których dotyczy. A będące w posiadaniu organu przekazane przez CBA dokumenty pokontrolne dotyczące działania organów gminy - zawierają informacje publiczne, co obliguje organ do stosowania procedury ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Skoro informacją publiczną jest każda informacja wytworzona, przetworzona lub znajdująca się w posiadaniu władz publicznych to również będąca w posiadaniu gminy opisana we wniosku informacja ma status informacji publicznej.

W konsekwencji, władza publiczna będąca w posiadaniu informacji publicznej jest zobowiązana do jej udostępnienia w trybie procesowym wskazanym w ustawie.

Wyrok WSA w Gdańsku , sygn. II SAB/Gd 110/18