Sejm znowelizował w piątek ustawę o rozwoju lokalnym. Pozwala ona na uruchomienie inicjatyw społecznych, które będą realizować projekty służące społeczności lokalnej, z pomocą funduszy unijnych.

Za nowelizacją głosowało 416 posłów, nikt nie był przeciw. Dwóch wstrzymało się od głosu.

Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (RLKS) weszła w życie w kwietniu 2015 r. Doprecyzowanie przepisów ma zapewnić usprawnienie i zwiększyć efektywność systemu wdrażania tej ustawy. Zmiany wynikają z doświadczeń zebranych w trakcie wdrażania tego systemu - informował w środę poseł sprawozdawca Grzegorz Adam Woźniak (PiS) podczas drugiego czytania projektu.

Zaproponowane zmiany w ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności mają zapewnić spójność operacji z lokalnymi strategiami rozwoju przez podmioty inne niż lokalne grupy działania, umożliwiają modyfikowanie wniosków lokalnych grup działania przez urzędy marszałkowskie, wydłużają z 7 dni do 14 dni termin na poprawienie, uzupełnienie wniosku przez podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe.

Ponadto nowe przepisy nakładają na lokalne grupy działania, aby w ciągu 60 dni przekazały zarządowi województwa kompletne wnioski podmiotów ubiegających się o wsparcie finansowe na realizację zadań.

Lokalne grupy działania (LGD) przy realizacji swoich projektów mogą korzystać z różnych unijnych funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020. W Polsce działają 322 grupy (LGD).

Są to grupy działające jako stowarzyszenia posiadające osobowość prawną. Członkami zwyczajnymi LGD mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Może ona działać na terenie kilku gmin. Nadzór nad LGD sprawuje marszałek województwa. Grupa taka może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji strategii rozwoju lokalnego.

Strategia rozwoju lokalnego może być realizowana na obszarze zamieszkanym przez nie więcej niż 150 tys. mieszkańców, ale nie mniej niż 30 tys. Jej istotą jest angażowanie miejscowych społeczności w podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju ich obszarów.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Teraz przekazana ona będzie do dalszych prac w Senacie.