Duży wpływ na to, co będzie w praktyce działo się w regionach – będą miały dotychczasowe spółki zarządzające SSE. Nowa ustawa zwiększa bowiem ich role i kompetencje.
Przede wszystkim – zasięg terytorialny zarządów 14 stref rozszerzy się na terytorium całej Polski. Każda ze spółek zarządzających będzie działała w konkretnym, wytyczonym obszarze (obecnie przygotowano już projekty rozporządzeń w tej sprawie). Przy czym na mocy nowych przepisów lista zadań należących do zarządzających strefami ulegnie rozszerzeniu. Dotychczas głównym ich celem było prowadzenie – zgodnie z planem rozwoju strefy – działań zmierzających do rozwoju działalności gospodarczej, w szczególności poprzez m.in. umożliwienie przedsiębiorcom korzystania z składników mienia należących do strefy, świadczenie usług przedsiębiorstwom działającym na terenie strefy, promowanie podejmowania działalności w strefie i powstawania klastrów, współpracę ze szkołami i uczelniami w celu uwzględniania w procesie kształcenia potrzeb rynku pracy w strefie. – Po zmianach zakres ten zostanie rozszerzony m.in. o obowiązek udzielania przedsiębiorcom istotnych z punktu widzenia nowej inwestycji informacji od powiatowych urzędów pracy i partnerów społecznych, podejmowanie działań przyczyniających się do polepszenia współpracy między przedsiębiorcami, lokalną społecznością oraz partnerami społecznymi, pomoc przedsiębiorcom w kontaktach z administracją publiczną, tworzenie narzędzi na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz rekomendowanie przedsiębiorcom optymalnej lokalizacji dla nowych inwestycji – wymienia Marcin Mańkowski.

Wspomogą przedsiębiorców