Poszkodowani mogą dostać do 200 tys. zł na odbudowę domu. Wsparcie to będzie jednak pomniejszone o wcześniej uzyskane świadczenia z powodu huraganów.
Pomoc dla rodziny / Dziennik Gazeta Prawna
W ponad 100 gminach woj. wielkopolskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, przez które ponad tydzień temu przeszły nawałnice, wciąż trwają prace związane z usuwaniem szkód. Jest to też okres intensywnej pracy ośrodków pomocy społecznej (OPS), których pracownicy zarówno w godzinach pracy, jak i przez ostatni weekend jeździli w teren i przeprowadzali wywiady środowiskowe potrzebne do wypłaty zasiłków. Pierwsze świadczenia trafiły już do rodzin, które najbardziej ucierpiały.
Skrócony wywiad
Podstawową formą wsparcia dla osób, które poniosły straty po przejściu huraganowych wiatrów, jest zasiłek celowy w wysokości do 6 tys. zł przyznawany na podstawie przepisów ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.). Ma on służyć zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb rodziny, a jego uzyskanie wymaga złożenia wniosku i przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.
– Do tego służy specjalna część VII wywiadu, dzięki czemu formalności mogą być skrócone i uproszczone do minimum – mówi Beata Pryba, kierownik działu pomocy społecznej GOPS Chojnice.
Wiele gmin, aby jeszcze bardziej przyspieszyć procedury, przyjmuje formularze w punktach terenowych.
– Zdarzają się nawet zgłoszenia telefoniczne, po których pracownik socjalny jedzie na miejsce i dopiero tam wypełniane są wszystkie dokumenty – informuje Mirosław Ebertowski, wójt gminy Lipusz. Dodaje, że do tej pory wydane zostały 24 decyzje przyznające pomoc finansową, a 15 świadczeń trafiło na konta rodzin.
Z kolei w Czersku na 196 wniosków zrealizowane i wypłacone zostały 42 świadczenia. Natomiast w Szubinie na 50 decyzji wypłacono 37 zasiłków (ogółem do wsparcia zakwalifikowane tam zostały 194 rodziny).
– Wysokość świadczeń jest różna, bo mamy wynoszące 1,5 tys. zł lub 3 tys. zł, ale są i w maksymalnej kwocie 6 tys. zł – wskazuje Renata Michalak, dyrektor MGOPS w Szubinie.
Sylwia Tomaszewska, dyrektor MGOPS w Czersku, dodaje, że część wniosków została złożona przez osoby, którym pomoc nie może być udzielona, bo uszkodzenie dotyczy płotu, a nie domu. – Niestety spotkaliśmy się z przypadkami, gdy rodzina nie doznała materialnych strat w wyniku nawałnic, ale próbowała wyłudzić zasiłek – potwierdza Mirosław Ebertowski.
Niejasne wytyczne
Poza wnioskami o zasiłek do wysokości 6 tys. zł do gmin trafiają formularze o przyznanie środków na remont lub odbudowę budynków i lokali mieszkalnych. Na ten pierwszy cel wsparcie może wynosić do 20 tys. zł, a na drugi maksymalnie 200 tys. zł. Dodatkowo po raz pierwszy możliwie będzie uzyskanie pomocy na odbudowę budynku gospodarczego w kwocie do 100 tys. zł. Zasady przyznawania tych zasiłków zostały określone w wytycznych wydanych 17 sierpnia br. przez Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Zawierają one m.in. tabelkę, która w zależności od procentowo oszacowanego stopnia zniszczeń przypisuje konkretną kwotę, którą można uzyskać na odbudowę. Ponadto z wytycznych wynika, że osoby, które będą miały przyznany zasiłek wynoszący do 6 tys. zł, ten na remont otrzymają pomniejszony o wypłaconą kwotę. Tak samo będzie również, gdy osoba starająca się o wsparcie na odbudowę uzyskała wcześniej zasiłek do 6 tys. zł i do 20 tys. zł.
– Zasady przyznawania wyższych świadczeń budzą wątpliwości, bo nie wiemy, czy można je przyznać osobom, które całorocznie mieszkają w domkach letniskowych. Nie jest też jasna definicja budynku gospodarczego, który został opisany jako budynek służący zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych rodziny. Nie wiadomo więc, czy stodoła lub obora ją spełnia – podkreśla Sylwia Tomaszewska.
Dodaje, że mimo przesyłanych pytań w tej sprawie do pomorskiego urzędu wojewódzkiego odpowiedź nie została jeszcze udzielona.
Pomoc dla uczniów
Poza zasiłkami przyznawanymi na gruncie ustawy o pomocy społecznej, poszkodowane rodziny, które mają dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym, będą mogły skorzystać dodatkowo ze wsparcia pochodzącego z programu rządowego. Będzie to zasiłek losowy, wynoszący do 500 zł na ucznia, jeśli rodzina otrzymała świadczenie z OPS w kwocie do 3 tys. zł, oraz do 1000 zł, gdy przekroczyło tę kwotę.
Rodziny, które mają lub będą miały przyznany zasiłek powyżej 3 tys. zł, mogą też nieodpłatnie wysłać dziecko na wyjazd terapeutyczno-edukacyjny lub starać się o pomoc w formie zajęć dla dzieci (odbywających się na terenie gminy możliwie najbliżej miejsca zamieszkania). Szczegółowe zasady udzielania i korzystania z tych form wsparcia określa rozporządzenie Rady Ministrów z 18 sierpnia 2017 r. (Dz.U. poz. 1554).