Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada zmiany w procedurze niebieskiej karty (NK) oraz funkcjonowaniu zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy domowej.
Zakładający zmiany w tym zakresie projekt nowelizacji ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390) został właśnie umieszczony w wykazie prac legislacyjnych rządu. Jak wyjaśnia resort, podstawowym celem zmian ma być zwiększenie efektywności systemu ochrony przed domową agresją oraz wyeliminowanie postrzegania rodziny poprzez pryzmat przemocy. Nowelizacja ma m.in. uprościć procedurę NK, która jest uruchamiana przez uprawnione do tego osoby w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia przemocy w rodzinie.
Projekt ma też zmodyfikować zadania i sposób pracy zespołów interdyscyplinarnych oraz działających w ich ramach grup roboczych. Taki zespół składa się z przedstawicieli policji, pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i kuratorów sądowych. Z kolei grupa robocza jest przez niego powoływana, aby zajmować się indywidualnym przypadkiem wystąpienia przemocy w rodzinie. Nowelizacja ma uelastycznić oraz dostosować ich skład do sytuacji i potrzeb osób doznających domowej agresji.
Wreszcie projekt ma wprowadzić zmiany sprowadzające się do rozróżnienia sposobu postępowania w przypadku zdiagnozowania konfliktu w rodzinie od faktycznego wystąpienia w niej przemocy.
– Ta zapowiedź zmian jest zbieżna z oczekiwaniami osób realizujących przepisy antyprzemocowe w praktyce, bo od dawna wskazujemy chociażby na zbytnie zbiurokratyzowanie procedury NK czy problemy z zaangażowaniem w prace zespołów lekarzy i pielęgniarek. Niemniej trzeba poczekać na konkretne propozycje, aby ocenić, czy wpłyną na poprawę funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy – mówi Adam Just, przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego w Ostródzie.