Rodacy z Białorusi nawet pół roku czekają na złożenia wniosku o przyznanie Karty Polaka. Problem ma rozwiązać wojewoda podlaski.
Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, który został zamieszczony w wykazie prac legislacyjnych rządu.
Reklama
Obecnie sprawy związane z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie Karty Polaka na terytorium Republiki Białorusi są prowadzone w trzech polskich placówkach konsularnych. Według danych spisu powszechnego ludności z roku 2009 na Białorusi zamieszkuje 294 549 osób narodowości polskiej, najwięcej w obwodzie grodzieńskim – 230 810 osób (78,36 proc.). Szacunkowe dane wskazują jednak nawet na 850 tys. osób polskiego pochodzenia zamieszkałych w tym państwie. Od 2008 r. konsulowie na Białorusi przyznali ponad 94 tys. Kart Polaka (blisko połowa z ponad 200 tys. Kart Polaka przyznanych ogółem). Z uwagi na dużą liczbę zainteresowanych osób czas oczekiwania na złożenie wniosku o jej przyznanie wynosi nawet pół roku.
Dlatego zdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazane jest ułatwienie dostępu do postępowań związanych z przyznaniem karty osobom pochodzenia polskiego mieszkającym na Białorusi poprzez wyznaczenie dodatkowego organu do rozpatrywania wniosków. Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1187 ze zm.), który wszedł w życie z 1 stycznia 2017 r., Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wyznaczyć wojewodę jako organ właściwy w zakresie przyjmowania wniosków o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wydania decyzji w tych sprawach, a także wskazać państwo pochodzenia osób mogących skorzystać z tej właściwości, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia szybkiego i sprawnego dostępu dla zainteresowanych otrzymaniem karty.