Okres wiosenno-letni obfituje w różnego rodzaju imprezy plenerowe, tj. festyny, kiermasze czy koncerty. To także czas na organizowanie imprez sportowych. Organizator tego typu przedsięwzięć musi uzyskać zezwolenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Szczegółowo tryb wydawania tych zgód określa ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2139 ze zm.; dalej: u.b.i.m.).

Często to jednostki samorządu terytorialnego urządzają różnego rodzaju przedsięwzięcia, które mają promować daną gminę. Wówczas jednostka samorządu musi spełniać określone wymagania stawiane organizatorowi imprezy masowej.

Jeżeli wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest tylko organem rejestrującym, to przysługują mu uprawnienia kontrolne. Musi sprawdzać zgodność przebiegu imprezy masowej podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu.

Imprez masowych nie można mylić ze zgromadzeniami. W tym drugim przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) również jest organem rejestrującym, ale procedura odbywa się według ustawy z 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. poz. 1485 ze zm.; dalej: u.p.z.). Zgodnie z art. 2 u.p.z. zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Z kolei zgromadzenie spontaniczne to takie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

Przepisy o zgromadzeniach niedawno się zmieniły. Pokazaliśmy to w ściągawce „Jak organizować zgromadzenia publiczne po zmianach” (Samorząd i Administracja z 5 kwietnia 2017 r., DGP nr 67).

Różnica między zgromadzeniami a imprezami masowymi sprowadza się do celu, w którym jest dane przedsięwzięcie organizowane. W pierwszym przypadku chodzi o wyrażenie wspólnego stanowiska w sprawach publicznych. W drugim chodzi o imprezę masową artystyczno-rozrywkową lub sportową, w tym mecz piłki nożnej. Tak wynika z definicji zawartej w art. 3 pkt 1 u.b.i.m.

Leszek Jaworski, prawnik, specjalista z zakresu prawa administracyjnego

CZYTAJ CAŁY DODATEK SPECJALNY O IMPREZACH MASOWYCH W E-DGP >>