Skoro gmina zaktualizowała dochód osiągnięty przez członków rodziny z tytułu uzyskania rent o niezdolności do pracy oraz rodzinnej, to powinna uwzględnić również zmianę związaną ze sprzedażą części będącego w ich posiadaniu pola.
Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Krakowie, który rozpatrywał skargę dotyczącą odmowy przyznania matce świadczenia wychowawczego na pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie. Decyzja gminy była spowodowana przekroczeniem kryterium dochodowego, które wynosi 800 zł lub 1200 zł (gdy dziecko jest niepełnosprawne). Zgodnie z przepisami ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.) przy ubieganiu się o 500 zł na obecnie trwający okres wypłaty wsparcia do progu liczą się dochody osiągnięte w 2014 r., ale jeśli później nastąpiły zmiany w sytuacji materialnej rodziny, to są one uwzględniane w oparciu o procedurę dochodu utraconego lub uzyskanego. Tak też było w przypadku skarżącej, która w 2016 r. nabyła prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, a jej syn do renty rodzinnej (przyznanej po śmierci jego ojca).
Matka nie zgodziła się jednak z decyzją gminy, wskazując, że ta nie wzięła pod uwagę tego, że w ubiegłym roku sprzedała część gospodarstwa rolnego o powierzchni 20565 ha. aby pokryć koszty związane z leczeniem męża. W związku z tym zmniejszył się dochód, jaki z niego osiągali. Odwołanie w tej sprawie zostało odrzucone przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO), które wskazało, że zmniejszenie powierzchni gospodarstwa w stosunku do jego wielkości w 2014 r. nie ma wpływu na ustalenie dochodu rodziny, bo okoliczność ta nie jest wymieniona w katalogu dochodów utraconych wymienionym w art. 2 pkt 19 ustawy.
Matka powtórzyła swoje zarzuty w skardze skierowanej do WSA w Krakowie, a ten podzielił ich zasadność. Podkreślił, że dochód obliczony w taki sposób, jak uczyniły to gmina i SKO, pozbawia skarżącą prawa do 500 zł na dziecko. Organy zaktualizowały bowiem tylko część dochodów rodziny o przyznane matce oraz synowi świadczenia rentowe. Jednocześnie doliczyły do nich nieaktualny dochód z gospodarstwa rolnego z 2014 r., podczas gdy w przypadku skarżącej powinny uwzględnić dochód z tytułu posiadania pola według jego wielkości z 2016 r. Tym samym w ocenie WSA przyjęta zasada liczenia dochodu uwzględnia tylko zmianę na niekorzyść rodzica, czyli ich zwiększenie, a pomija sprzedaż części gospodarstwa, co powoduje ich zmniejszenie.
ORZECZNICTWO
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 23 lutego 2017 r., sygn. akt III SA/Kr 1831/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia