Samorządy wykonują zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, przy czym łatwiej i na ogół taniej jest je realizować w partnerstwie. W tym celu – zgodnie z ustawą z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 236 ze zm.), ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz ustawą z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) – mogą tworzyć związki, a także zawierać porozumienia. Kolejne wyzwania, jakie stoją przed samorządami chociażby w zakresie odpadów, oświaty, transportu czy wkrótce zapewne poprawy jakości powietrza, powodują, że warto przyjrzeć się tym rozwiązaniom.
Dziennik Gazeta Prawna
Czym zajmują się związki?

dostarczaniem wody i energii cieplnej, oczyszczaniem ścieków i wywozem nieczystości, zakładaniem i utrzymywaniem sieci wodno-kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych, telekomunikacyjnych, utylizacją odpadów i oczyszczaniem miast, utrzymaniem zieleni, ulic, placów i dróg, transportem zbiorowym, zarządem zasobami lokalowymi, promocją zatrudnienia oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy, zadaniami z zakresu kultury i oświaty, promocją turystyki, ochroną zdrowia, tworzeniem centrów usług wspólnych.

Wszystkie związki samorządowe mają osobowość prawną. Oznacza to, że są one w pełni samodzielnymi i odrębnymi podmiotami prawa.