Tegoroczny termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca. Gotowe wnioski wraz z załącznikami można przesyłać przez internet lub składać w oddziałach i biurach powiatowych ARiMR.

Do wszystkich rolników, którzy ubiegali się o wsparcie bezpośrednie w ubiegłym roku zostały wysłane spersonalizowane, wstępnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami graficznymi. Natomiast rolnicy, którzy występują po raz pierwszy o przyznanie płatności, mogą uzyskać formularz wniosku w biurze powiatowym Agencji bądź pobrać taki wniosek ze strony (link). W 2016 roku, oprócz płatności, o które można było się ubiegać w roku ubiegłym, na tym samym wniosku wnioskodawca może dodatkowo ubiegać się o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej w ramach PROW 2014-2020.

Wniosek o przyznanie płatności na rok 2016 (fragment) / Media
Reklama

Podobnie jak w roku ubiegłym bardzo istotnym elementem płatności jest płatność z tytułu zazieleniania — takie wsparcie otrzymają rolnicy, którzy w swoich gospodarstwach stosują dywersyfikację upraw, utrzymują trwałe użytki zielone (TUZ) oraz zachowują obszary proekologiczne (EFA).

Istotną nowością obowiązującą od 2016 roku jest to, że płatność bezpośrednia do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługuje wyłącznie takiemu rolnikowi, który ma do tej działki tytuł prawny.

Reklama

Od tego roku nie ma możliwości uznania rolnika za uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw (na wniosek rolnika i z urzędu). W roku 2016 płatność dla małych gospodarstw obejmuje wyłącznie rolników, których włączono do tego systemu w 2015 roku. W roku 2016 rolnik może jedynie wystąpić z systemu dla małych gospodarstw wypełniając odpowiednią część wniosku lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie do dnia 30 września 2016 r.

Wraz z wypełnionym i podpisanym wnioskiem należy złożyć uzupełnione i podpisane załączniki graficzne oraz inne wymagane dokumenty, w zależności od rodzaju płatności, o jakie ubiega się rolnik w danym roku.

Aplikacja e-Wniosek

Wniosek o przyznanie płatności można złożyć także za pomocą aplikacji e-Wniosek (link). Aplikacja umożliwia wypełnienie wniosku, wypełnienie materiału graficznego oraz dołączenie do wniosku pozostałych wymaganych załączników. Korzyści ze złożenia wniosku za pomocą aplikacji e-Wniosek to m.in. ułatwienia w wypełnianiu formularza wniosku o przyznanie płatności, poprzez wprowadzenie przyjaznego interfejsu użytkownika, poinformowanie rolnika podczas wypełniania wniosku o stwierdzonych brakach we wniosku oraz możliwość bieżącego śledzenia przez rolnika, na jakim etapie rozpatrywania przez ARiMR jest wniosek. Warunkiem złożenia wniosku za pomocą aplikacji e-Wniosek jest nadanie rolnikowi loginu i kodu dostępu. Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu składa się do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika. Formularz takiego wniosku dostępny jest w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR oraz na stronie Agencji (link).