Płacę dobrowolne składki na ubezpieczenie w KRUS, a co jakiś czas dorabiam sobie trochę w ochotniczej straży pożarnej. Słyszałem, że obecnie rolnicy mogą do pewnej kwoty dorobić, nie obawiając się wykluczenia z systemu KRUS – pisze pan Radosław. – Proszę o informację, jak wygląda moja sytuacja.
Rzeczywiście osoby, które prowadzą gospodarstwo rolne, mogą teraz dorobić niewielką kwotę, np. pracując odpłatnie na rzecz społeczności lokalnej jako sołtysi, bez żadnych restrykcji. Od 1 stycznia 2015 r. rolnik ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego może, nie narażając się na utratę uprawnień przysługujących rolnikom, dorobić na podstawie umowy-zlecenia czy też powołania do rady nadzorczej, pod warunkiem że osiągany z tego tytułu przychód nie przekroczy kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Opłacanie składek w ZUS ze zlecenia nie przerywa bowiem ubezpieczenia rolniczego. Warunek – przychód z tej umowy w rozliczeniu miesięcznym nie może przekroczyć w tym roku 875 zł (połowa z 1750 zł).
Reklama
Niestety, zgodnie z przepisem wprowadzającym to udogodnienie nie każdego rolnika zmiana dotyczy. Mowa jest wyłącznie o osobach, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników. A zatem rolników, którzy mają gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych (lub dział specjalny produkcji rolnej) oraz małżonka rolnika (partnera) i domowników. Za domownika uznaje się osobę powyżej 16. roku życia, pozostającą z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkującą na terenie jego gospodarstwa albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracującą w tym gospodarstwie.

Reklama
Do osób dobrowolnie ubezpieczających się, dla których działalność rolnicza jest stałym źródłem utrzymania, przepisy nie mają zastosowania.
Problemu z ubezpieczeniem w KRUS nie powinno być przy zatrudnieniu się na podstawie umowy o dzieło, bowiem nie wynika z niej obowiązek ubezpieczeń społecznych w ZUS i nie wywołuje kolizji z ubezpieczeniem w KRUS. Należy jednak zwrócić uwagę, by wykonywana praca spełniała wymóg jednorazowego wykonania dzieła.
Podstawa prawna
Art. 4 ustawy z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1831). Art. 5b ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1403 ze zm.).