Jak informuje NSZZ "Solidarność" RI, w ubiegłym tygodniu Senat przyjął ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego z poprawkami. "Podczas prac w Senacie, senatorowie z Platformy Obywatelskiej wprowadzili szereg bardzo niekorzystnych poprawek, które zupełnie wywróciły kształt ustawy i stoją w sprzeczności z naszymi ustaleniami, a nade wszystko dopuszczają do spekulacyjnego obrotu ziemią, na co nie może być zgody NSZZ RI „Solidarność"" - napisano w liście do premier Ewy Kopacz.

Związkowcy przypominają, że po uzgodnieniach i negocjacjach z NSZZ RI „Solidarność", w toku prac sejmowych do ustawy wprowadzone zostały poprawki, które ograniczały możliwość spekulacyjnego obrotu gruntami rolnymi i likwidowały niekorzystne regulacje w tym zakresie przyjęte w 2011 roku.

Choć uchwalona 25 czerwca br. ustawa nadal nie zabezpiecza w pełni ziemi przed sprzedażą cudzoziemcom, ale pozwala ograniczyć spekulację gruntami. Wprowadzone przez Senat poprawki likwidują szereg obostrzeń, które stanowiły mechanizm zapobiegający spekulacją gruntami m.in. zwalniają nabywcę nieruchomości z obowiązku osobistego prowadzenia działalności rolniczej (poprawka 23), znoszą graniczenia w rozporządzeniu kupioną nieruchomością (poprawka 23); liberalizują obrót ziemią poprzez umożliwienie nabycia ziemi na cele inne niż powiększenie gospodarstwa przez uprawnionego do pierwokupu (poprawka 7); umożliwiają prawo pierwokupu osobom prawnym, w tym spółkom z kapitałem zagranicznym (poprawka 7 i 8).

Solidarność RI uważa, że "wprowadzenie takich rozwiązań stanowi niebezpieczną furtkę dopuszczającą spekulację ziemią" i przypomina, że "intencją trwającego 129 dni protestu przed Kancelarią Premiera oraz negocjacji z panią premier było m.in. wprowadzenie rozwiązań prawnych, zabezpieczających ziemię przed niekontrolowanym odpływem i przed obrotem spekulacyjnym i takie porozumienie udało się osiągnąć w przegłosowanej w Sejmie ustawie".

Obostrzenia te były także przedmiotem porozumienia podpisanego z rolnikami w Szczecinie 11 stycznia 2013 roku.

W liście czytamy: "poprawki senatorów Platformy Obywatelskiej te kompromisy niweczą i stawiają pod znakiem zapytania wiarygodność obietnic składanych przez Panią Premier w negocjacjach z NSZZ RI „Solidarność". Jest dla nas bowiem nie do pomyślenia, że senatorowie z największego klubu parlamentarnego, z szeregu którego wywodzi się premier rządu będący jednocześnie szefem partii, głosuje przeciwko stanowisku własnego rządu".

Ustawa w obecnej formie (z poprawkami Senatu) "nie tylko pozwala na spekulację i niekontrolowany i niezgodny z przeznaczeniem obrót gruntami rolnymi, ale także jest niekorzystna dla rolników indywidualnych chcących powiększyć swoje gospodarstwa rodzinne, gdyż nakłada obowiązki i ograniczenia tylko na rolników, a nie na osoby prawne kosztem gospodarstw rodzinnych".

"Nie możemy zgodzić się na rozwiązania, w których osobom prawnym nadano większe uprawnienia niż rolnikom indywidualnym! To przecież gospodarstwo rodzinne jest zgodnie z Konstytucją podstawą ustroju rolnego państwa! NSZZ RI „Solidarność" nie zgodzi się na ustawę, która w swym obecnym kształcie działa przeciwko gospodarstwom rodzinnym!" - napisano.

W imieniu Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność" list podpisał m.in. przewodniczący Jerzy Chróścikowski, który jednocześnie jest szefem senackiej komisji rolnictwa z ramienia PiS.

Minister rolnictwa Marek Sawicki odniósł się podczas środowej konferencji prasowej do poprawek wniesionych przez Senat do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego stwierdzając, że wniesione poprawki wywracają zasady obrotu ziemią rolniczą od 1 stycznia 2016. "Mam nadzieję, że w Sejmie w najbliższym tygodniu poprawki Senatu odrzucimy i na biurko prezydenta (...) trafi ustawa, która w sposób skuteczny na wzór francusko-niemiecki ureguluje obrót ziemią rolniczą" - powiedział.(PAP)