Średnia wartość wsparcia bezpośredniego w Polsce w przeliczeniu na hektar będzie wzrastać w kolejnych latach. W 2023 r. stawka płatności podstawowej (JPO) wyniesie ok. 116 euro/ha, a w 2026 może być na poziomie 120 euro/ha. - informuje resort rolnictwa.

Ministerstwo rolnictwa odniosło się do "nieprawdziwych informacji, jakie pojawiły się w ostatnim czasie w niektórych mediach, dotyczących obniżenia wysokości płatności bezpośrednich po 2022 r."

"Szacuje się, że w 2023 r. stawka płatności podstawowej (JPO) w Polsce wyniesie ok. 116 euro /ha, a zatem będzie wyższa od stawki JPO za 2022 r. (ok. 107 euro/ha). Według wyliczeń wysokość stawki płatności podstawowej w Polsce będzie zwiększała się z roku na rok, a w 2026 r. może wynieść ok. 120 euro/ha" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie resort przewiduje, że suma stawki płatności podstawowej i średniej stawki ekoschematów, które zastąpiły płatność za zazielenienie, będzie zbliżona do sumy stawki JPO i płatności za zazielenienie (ok. 180 euro/ha). Te płatności przysługują wszystkim rolnikom.

Szczegółowe informacje o wysokości projektowanych stawek płatności bezpośrednich na lata 2023–2027 zostały podane w Planie Strategicznym WPR. Natomiast rzeczywista wysokość stawek w Polsce będzie, tak jak dotychczas, określana corocznie, po zakończeniu naboru wniosków, na podstawie danych zadeklarowanych przez rolników i zweryfikowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

MRiRW zaznaczyło, że wyrównanie płatności bezpośrednich było jednym z najważniejszych dla Polski postulatów związanych z perspektywą finansową 2021–2027, zarówno w ramach negocjacji dotyczących samych wieloletnich ram finansowych, jak i negocjacji dotyczących reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

Wiele państw członkowskich postulowało całkowitą rezygnację z procesu wyrównywania płatności bezpośrednich. Istotny wpływ na przebieg ostatnich negocjacji miało wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE, które wymusiło wprowadzenie ograniczeń także w wydatkach UE na WPR. W ramach osiągniętego na forum UE porozumienia (lipiec 2020 r.), tempo i skalę wyrównywania płatności bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi UE określił mechanizm tzw. konwergencji zewnętrznej.

Polega on na stopniowym wyrównywaniu płatności bezpośrednich. "we wszystkich państwach członkowskich, w których płatności bezpośrednie na hektar wynoszą mniej niż 90 proc. średniej UE, różnica między obecną średnią wysokością ich płatności bezpośrednich a 90 proc. średniej UE zostanie zmniejszona o 50 proc. w sześciu równych etapach, począwszy od 2022 r" - wyjaśnił resort.

Konwergencja będzie finansowana proporcjonalnie przez wszystkie państwa członkowskie. "W wyniku mechanizmu konwergencji zewnętrznej średnia wartość wsparcia bezpośredniego w Polsce w przeliczeniu na hektar będzie wzrastać w kolejnych latach" - podkreślono.

Ministerstwo wyjaśniło, że do zwiększenia poziomu płatności bezpośrednich w Polsce przyczyni się m.in. transfer środków między filarami I i II (rozwój obszarów wiejskich) w maksymalnej wysokości dopuszczonej przepisami UE (25 proc.). Przyczyni się to w znaczącym stopniu do zmniejszenia różnicy między średnią wysokością wsparcia bezpośredniego w Polsce względem średniej w UE - wskazano.

Od 2023 r. Polska zwiększy do 30 proc. poziom transferu (kwota transferu wyniesie ok. 396 mln euro rocznie). W rezultacie całkowita pula środków UE na płatności bezpośrednie w latach 2023–2027 będzie wyższa (o ok. 303 mln euro) niż w ostatnich pięciu latach i wyniesie ok. 17,33 mld euro.

Polska nadal będzie stosowała tzw. przejściowe wsparcie krajowe, w ramach którego corocznie na uzupełniającą płatność podstawową przeznaczane będzie z budżetu krajowego ok. 400 mln zł. W efekcie czego od 2023 r., średni poziom wsparcia na hektar dla ponad 97 proc. gospodarstw (o wielkości do 50 ha) będzie równy lub wyższy od średniej unijnej.

MRiRW zauważa, że w okresie 2023-2027 będą obowiązywały nowe przepisy unijne i krajowe dotyczące systemu płatności bezpośrednich. W przypadku niektórych płatności od 2023 r. zmienią się zasady przyznawania, a także udział w całkowitej puli środków na płatności bezpośrednie, co może skutkować zmianą wysokości stawek w porównaniu do obecnego okresu. Nie zmienią się podstawowe natomiast zasady przyznawania wsparcia. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska