Sejm w piątek poparł poprawkę Senatu do ustawy o Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Nowe prawo ma m.in. zwiększyć efektywność nadzoru nad artykułami rolno-spożywczymi, w tym kontrolę żywności sprzedawanej w sklepach internetowych.

Nowela o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o ochronie roślin przed agrofagami wdraża do polskich przepisów unijne prawo.

Nowe przepisy dotyczą zmiany zasad funkcjonowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) oraz zawierają wymagania, które muszą podlegać weryfikacji i nadzorowi przez IJHARS.

Najistotniejsze zmiany zawarte w ustawie związane z nadzorem sprawowanym przez IJHARS to: doprecyzowanie zasad kontroli sprzedaży żywności prowadzonej na odległość, w szczególności za pośrednictwem internetu oraz wprowadzenie instytucji anonimowego pobrania próbki.

Nowe przepisy dostosowują ponadto funkcjonowanie IJHARS do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony danych osobowych. W nowelizacji uzupełniona została definicja artykułów rolno-spożywczych o pasze dla zwierząt domowych, wprowadzona została definicja zakupu kontrolnego.

Ustawa dopuszcza możliwość uzyskania pomocy policji przy przeprowadzaniu kontroli przez organy IJHARS, umożliwia pobieranie próbek do kontroli oznakowania czy wykonywania fotografii kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych. Ponadto, przyznano Inspekcji możliwość stosowania sankcji w związku z realizacją nowych zadań związanych z nadzorem nad wprowadzaniem do obrotu materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.

Zmiany dotyczą również przepisów odnoszących się do znakowania artykułów rolno-spożywczych. Natomiast nie będzie oznaczenia "dobrostan plus", ponieważ nie zgodziła się na to KE. (PAP)

autor: Michał Boroń