Reklama
Obecnie obowiązują aż trzy różne ustawy dotyczące oznaczeń geograficznych: o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 224), o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1891) oraz o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1419). Zdaniem projektodawcy, wyodrębnienie oznaczeń geograficznych z aktów pozwoli na ujednolicenie przepisów oraz ułatwi producentom zrozumienie regulacji dotyczących zasad i trybu rejestracji i ochrony oznaczeń geograficznych w tych trzech obszarach.
Wnioski o rejestrację mają być składane do ministra właściwego do spraw rynków rolnych. Po dokonaniu oceny formalnej będą one ogłaszane w dzienniku urzędowym oraz przekazywane Radzie do Spraw Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności do zaopiniowania. Po publikacji w dzienniku urzędowym będzie możliwe złożenie ewentualnych sprzeciwów przez inne podmioty zainteresowane. W innym przypadku wnioski będą przekazywane Komisji Europejskiej.
– Rozproszenie przepisów po kilku ustawach sprawia, że uzyskanie ochrony prawnej jest skomplikowane. Co stanowi kłopot, gdyż uzyskanie takiej ochrony pomogłoby uzyskać przedsiębiorcy przewagę marketingową i zapewnić konsumentom pewien standard jakości produktu – ocenia Alicja Michałowska, prawnik w Centrum Prawa Żywnościowego. I dodaje, że przyjęcie jednolitego postępowania względem różnych rodzajów żywności powinno ułatwić zrozumienie przepisów i stosowanie.
Nowe regulacje mają także wzmocnić system kontroli i nadzoru nad stosowaniem oznaczeń geograficznych. W tym celu m.in. doprecyzowane zostaną obowiązki głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów